straatwerk

Drempelwaarde voor bouw

Datum: 18 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 18 juni 2020
Door: Toon van der Stok
Minister Schouten gaat op korte termijn een voorstel doen voor de invoering van een drempelwaarde voor de stikstofdepositie door de bouw. Dit gaat gepaard met een verplichting om te investeren in machines met een lage uitstoot. Aanbestedende diensten wordt gevraagd dat mee te nemen in de gunning van projecten.

De minister kwam met dit voorstel aan de vooravond van het debat over de stikstofmaatregelen dat donderdag plaats vond in de Tweede Kamer. Het debat werd mede gevoerd naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes en de voorstellen die de minister op 24 april aan de Kamer presenteerde over de aanpak van het stikstofbeleid.

 In de brief naar aanleiding van de adviezen van de commissie Remkes, geeft Schouten aan voorlopig nog vast te houden aan het voorgestelde beleid omdat dit in overeenstemming is met de noodzakelijke verlaging van de depositie op Natura 2000 gebieden. Dit is volgens haar voldoende om de natuur in een betere staat te brengen binnen de maatschappelijke en economische mogelijkheden. In het debat gaf de minister aan dat het kabinet vasthoudt aan deze route om te komen tot een verlaging van de stikstofdepositie. “Maar dat is niet de enige manier om de natuur te herstellen.” stelde ze. “Het is een totaalpakket. Verbetering van de natuur doen we ook door herstelmaatregelen uit te voeren. Ook daarmee voldoe je aan de vogel en habitatrichtlijn voor instandhouding en verbetering van de natuur.”

Extra geld
Voor de herstelwerkzaamheden wordt extra geld beschikbaar gesteld en daarover vindt nu al overleg plaats met de natuur beherende instanties betoogde de minister. Voor dit doel is ook al 125 miljoen beschikbaar gesteld.  De minister kondigde ook aan bij toekomstige saneringsregeling meer te gaan kijken naar het effect van nabijgelegen bedrijven op Natura 2000 gebieden. Het betekent dat er meer ingezet wordt op het uitkopen van bedrijven dicht bij deze gebieden, die een hoge depositie veroorzaken en waar weinig mogelijkheden zijn om over te gaan naar een emissieloze bedrijfsvoering.

Om een goed wettelijk kader voor de wet te krijgen gaat de minister in het voorstel wel vastleggen dat vermindering van de stikstofbelasting een resultaatsverplichting wordt. De minister gaf aan dit te gaan monitoren zodat daarop het beleid aangepast kan worden. Daarnaast komen er nieuwe subsidieregelingen voor onder andere aanpassing van stallen, mestverwerking en een betere mestaanwending.

Drempelwaarde
Een belangrijke aanleiding voor het debat is de zorg die er is over de grote financiële effecten van de stikstofcrisis voor de bouw. Door het uitblijven van vergunningen dreigt de bouw stil te vallen. Een probleem nu het kabinet de bouwsector onmisbaar is om de economie weer op gang te brengen en voldoende nieuwe woningen te realiseren. Om dat te realiseren heeft Schouten nu het advies van de commissie Remkes opgevolgd en gaat ze werken aan een drempelwaarde voor de bouw. Daardoor zou het eenvoudiger moeten worden om vergunningen te verlenen voor bouwprojecten.

Het kabinet wil het instellen van de drempelwaarde wel koppelen aan een verplichte vermindering van de emissie door machines en voertuigen die in de bouw actief zijn. Dit wordt ook juridisch vastgelegd kondigde de minister aan. Het betekent dat bedrijven versneld moeten omschakelen naar machines met lagere emissies. Het kabinet beseft dat de versnelde afschrijving financiële consequenties heeft voor bedrijven. Zij onderzoekt nu welke en hoeveel middelen nodig zijn om dit proces te ondersteunen. Tegelijk kondigde ze aan dat er ook een investeringsmaatregel komt om bedrijven versneld in deze emissiearme machines te laten investeren.