Sneeuw

Aanpassing cao artikel 31 onwerkbaar weer

Datum: 17 februari 2010
Laatst bijgewerkt: 14 februari 2020
Per 12 februari 2010 hebben de sociale partners in het loonwerk overeenstemming bereikt over de regeling onwerkbaar weer. Door het aanhoudende slechte weer van de afgelopen periode hebben cao-partijen in de cumelasector deze regeling in overleg afgesproken.

De wijziging in de cao is per 12 februari 2010 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld. Mogelijk kunnen bedrijven voor de periode van 1 tot en met 11 februari 2010 ook in aanmerking komen voor de regeling, maar dan zal de aanvrager richting het UWV een extra onderbouwing moeten geven. Hij zal dan ook moeten kunnen aantonen dat zijn werknemers die dagen geen werk hebben gedaan en thuis waren.

Financiële gevolgen onwerkbaar weer
Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw, vorst, ijzel, harde wind of hoog water), kan jouw bedrijf stil komen te liggen. Stilstand van bedrijfsvoering kan voor een onderneming grote financiële gevolgen hebben en kan daarmee van invloed zijn op de personele bezetting. Is er een direct verband tussen het werk en de extreme weersomstandigheden, dan krijgen jouw werknemers mogelijk een WW-uitkering vanwege onwerkbaar weer. Het UWV controleert bij aanvragen voor de regeling onwerkbaar weer wat hierover in de cao is opgenomen. De cao-partijen hebben deze regeling inmiddels als tussentijdse wijziging in de huidige cao opgenomen en als zodanig aangemeld bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bijzondere vorm van WW-uitkering
De regeling is een bijzondere vorm van een WW-uitkering en wordt door jou als werkgever aangevraagd. Het UWV zal deze uitkering vervolgens aan jou vergoeden. Voor de uitkering geldt geen wekeneis. Dus ook werknemers die bijvoorbeeld nog maar één week in dienst zijn, komen in aanmerking voor deze uitkering. Jouw werknemer zal niet uit dienst treden en zijn opgebouwde WW-rechten worden niet aangetast. Jij blijft de sociale premies, zoals de pensioenpremie, voor de werknemer betalen. Er blijft dus sprake van pensioenopbouw.

Voorwaarden voor uitkering
Voordat je als werkgever bij het UWV een uitkering kunt aanvragen, zul je er alles aan gedaan moeten hebben om te voorkomen dat het werk stopt. Bij deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Jouw werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Andere redenen zijn hier niet van toepassing (gebrek aan werk is geen reden!).
 • Je werknemer kan per week minimaal vijf uur niet werken. Werkt hij per week normaliter minder dan tien uur, dan geldt dat de werknemer minimaal de helft van die tien uur niet kan werken.
 • Het onwerkbare weer valt niet meer onder het normale bedrijfsrisico.
 • Er geldt geen verplichting meer om tijdens de periode van onwerkbaar weer het loon door te betalen.


Hoe kan werkgever gebruikmaken van regeling onwerkbaar weer?

 1. Op de eerste dag dat jouw werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar weer, meld je dit aan het UWV. Jij gebruikt hiervoor het formulier ‘Melding verzuim wegens onwerkbaar weer’.
 2. Voor het aanvragen van de WW-uitkering gebruik je het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer’.
 3. Daarnaast meld jij het gebruik van de regeling bij de sectorcommissie loonwerk (kan per mail naar: [email protected]).

Regels voor jouw werknemers bij onwerkbaar weer
Krijgen jouw werknemers WW wegens onwerkbaar weer, dan gelden de volgende regels:

 • Heeft deze werknemer toch gewerkt bij jou of een andere werkgever dan moet hij de gewerkte uren opgeven via de aanvraag ‘WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’. Meestal worden de inkomsten afgetrokken van de uitkering die jij voor je werknemer krijgt.
 • Als werkgever en werknemer zijn jullie allebei verplicht belangrijke informatie aan het UWV door te geven. Het gaat om alle informatie die van invloed kan zijn op de uitkering.
 • Jouw werknemer blijft bij jou in dienst. Hij hoeft geen ander werk te zoeken of zich bij UWV WERKbedrijf in te schrijven.
 • Wordt je werknemer ziek in de periode dat hij WW krijgt vanwege onwerkbaar weer? Dan krijgt hij zolang het onwerkbaar weer duurt gewoon zijn WW-uitkering doorbetaald. Wel moet hij zich tijdens de dagen dat hij ziek is, houden aan de regels van de ziektewet.
 • Heb jij in de periode van onwerkbaar weer ander werk, bijvoorbeeld kantoorwerk? Dan is jouw werknemer verplicht om dat werk te doen.

Hoogte en duur WW-uitkering
De eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van het dagloon. Na de eerste twee maanden wordt dat 70% van het dagloon. Aangezien jij als werkgever het loon blijft betalen, ontvangt jouw werknemer 100% salaris. Ook de afdrachten bedrijfstakregelingen gaan door. Pensioenopbouw en dergelijke lopen dus door. Jij kunt de WW-uitkering zien als een tegemoetkoming in de kosten van jouw personeel in deze tijd van onwerkbare omstandigheden.
De uitkeringsduur is onbeperkt. Met andere woorden, zolang de extreme weersomstandigheden zich blijven voordoen en voor zover je als werkgever niet de plicht hebt het loon door te betalen (art. 7: 628 BW).

Soort dienstverband
Wanneer de regeling voor een werknemer geldt, hangt af van het soort dienstverband. Voor werknemers met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd en werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd geldt de regeling vanaf 12 februari 2010 en mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 februari 2010.
Voor werknemers met een dienstverband met overbrugging geldt de regeling nadat ze de dagen volgens de overbruggingsregeling hebben opgebruikt. De volgorde hiervoor is als volgt: eerst de atv-dagen (art. 23 cao), dan de overbruggingsdagen (art. 32 cao), daarna meeruren (art. 1 lid 1 sub 12 en artikel 24 cao) en ten slotte overuren op basis van artikel 28 cao.