krone easy cut F400 frontmaaier

Cumela steunt oproep voor koerswijziging beleid

Datum: 22 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 22 maart 2023
Nu het stof van de verkiezingen enigszins is neergedaald, is Cumela heel benieuwd hoe het kabinet tegemoet komt aan de luide roep om het stikstofbeleid vorm te geven. We vinden dat daarbij de nadruk moet liggen op draagvlak, perspectief en het snel creëren van ontwikkelingsruimte.
Vooruitgang is nodig

Ook LTO vindt dat we niet stil moeten staan en snelle vooruitgang in het dossier moeten bereiken. Ze wil een andere koers, waarbij draagvlak en begrip boven modelmatige instrumenten als Aerius en de KDW worden gesteld (LTO wil koerswijziging landbouwakkoord - LTO). Cumela ondersteunt deze oproep van LTO. We hebben onlangs een notitie geschreven voor de provincies met daarin onze visie over het doorbreken van de huidige stilstand in het stikstofdossier.

Werkbare oplossing

Voor ondernemend Nederland is het heel belangrijk dat er snel een werkbare oplossing komt voor de stikstof impasse, waarbij de verbetering van de kwaliteit in Natura 2000-gebieden het uitgangspunt is. We moeten de agrarische sector weer perspectief bieden en nieuwe economische(bouw-)ontwikkelingen weer mogelijk en vergunbaar maken.

Bij de huidige plannen van het kabinet met daarin de uitkoop van 3000 piekbelasters wordt de vrijkomende stikstofruimte uitsluitend gebruikt voor natuur en PAS-melders. Daarmee wordt hoofdzakelijk ingezet op het verlagen van de achtergrondbelasting om gebieden niet te verslechteren. De milieuwinst kan niet worden gebruikt voor andere economische ontwikkelingen en nieuwe vergunningen. Belangrijke maatschappelijke (bouw-)opgaven worden hierdoor onnodig lang belemmerd.

Maatregelen per N2000-gebied

Cumela vindt het van belang dat de sectoren niet tegen elkaar worden opgezet door een systeem van schaarste op grond van een rekenkundig model waarin wordt gesteld dat in hele gebieden geen boer kan blijven boeren. Op basis van het huidige vergunningensysteem kunnen er in gebieden, zelfs als alle boeren weggesaneerd zouden worden, de komende twintig jaar geen vergunningen worden verleend.

Wij pleiten voor een aanpak waarbij per N2000-gebied een verplicht uit te voeren pakket van natuurversterkende maatregelen wordt vastgesteld, inclusief beperkte vrijwillige uitkoop van piekbelasters. Daarmee wordt een verbetering van de staat van instandhouding van deze gebieden gegarandeerd.

Drempelwaarde verhogen

In de hele stikstofdiscussie blijft één simpel aspect vreemd genoeg uit beeld. Dat is de extreem lage drempelwaarde van 0,01 mol/ha/jr. waarop plannen en projecten in Nederland worden afgerekend. Het ter discussie stellen hiervan ligt politiek erg gevoelig en wordt in de praktijk ten onrechte vaak afgedaan als niet uitvoerbaar en haalbaar vanwege de Europese regelgeving.

Deze drempelwaarde is echter een zuiver Nederlandse uitvinding en wordt niet gevraagd in de Europese Habitatrichtlijn. De huidige drempelwaarde van 0,01 mol/ha/jr. is nooit wetenschappelijk onderbouwd en niet significant herleidbaar tot een enkel project. Wanneer de Nederlandse drempelwaarde wordt verhoogd naar bijvoorbeeld 0,1 mol/ha/jr. en dat is nog altijd extreem streng, of naar 0,5 mol/ha/jr. zoals LTO oppert, is de bouwwereld met een bijdrage van 0,6% aan het stikstofprobleem vrijwel uit de problemen en zijn er geen ecologische risico’s. Bovendien is economische ontwikkeling dan ook weer mogelijk.

Cumela sluit zich graag aan bij de oproep om snel met concrete stappen te starten, nu al stikstofuitstoot te reduceren en de sector daarbij financieel te ondersteunen. Het beperken van de uitstoot is namelijk een brede maatschappelijke opgave en niet alleen een boeren probleem. Het kabinet is aan zet!