natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling een kans voor cumelaondernemers

Datum: 14 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 14 augustus 2020
Door: Nico Willemsen
De cumelasector bezit de machines voor en heeft de kennis van het onderhoud en de aanleg van natuurterreinen, waardoor de sector bij uitstek geschikt is voor de uitdaging hoe om te gaan met natuurontwikkeling, natuurbeheer en stikstofrechten. Cumela is dan ook één van de partners in het netwerk Groene Groeiers, waarvoor onder leiding van VNO-NCW vijf uitdagingen zijn geformuleerd.

Sinds het begin van de stikstofproblematiek neemt Cumela deel aan het overleg in de Taskforce Stikstof, waarin beide koepelorganisaties (VNO-NCW en MKB Nederland) en meer dan 25 branches zijn vertegenwoordigd. Al snel viel de deskundigheid van Teun Jansen (beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Natuur) daar op. Daarom heeft hij samen met VNO-NCW, Port of Rotterdam, Energie-Nederland en Bouwend Nederland namens Cumela ook zitting in het Kernteam Stikstof.
Cumela blijkt in beide overlegorganen een unieke positie in te nemen. Als enige hebben we een ledenbestand dat belangen heeft in landbouw én bouw. Juist die verbinding maakt dat onze reacties op beleidsvoorstellen en adviezen in tegenstelling tot sommige grootbedrijven (andere) kritische nuances kennen. Onze inzet voor dit probleem blijft zich richten op het behoud van een gezonde landbouw- én bouwsector. Daarbij blijven we zoeken naar snelle oplossingen die beide sectoren versterken in plaats van tegen elkaar uitspelen.

Provincies werken het stikstofbeleid uit in een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Steeds meer provincies erkennen het belang van de rol van cumelaondernemers hierbij en betrekken Cumela bij de aanpak. Ook de natuur verdient een gezonde plek in de Nederlandse samenleving. Wij geloven dat cumelaondernemers daarbij kunnen helpen en daarom dagen we onze ondernemers daartoe uit.

Kennis gebruiken
De stimulering van natuurmaatregelen, waarvoor de komende tien jaar 300 miljoen euro per jaar wordt uitgetrokken, richt zich op een mix van maatregelen als natuuruitbreiding, verbinden van natuur, regulier natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, inrichting, herstelmaatregelen en verbetering van de hydrologie. Het spreekt voor zich dat Cumela ervoor pleit dat dit niet ten koste mag gaan van landbouwgrond.

In het bijzonder vragen we daarom aandacht voor het onderdeel natuurbeheer en herstelmaatregelen. Cumelabedrijven zijn ook specialisten op het gebied van het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte (sportvelden, bermen, watergangen enzovoort), parken en natuurgebieden. Deze specifieke kennis en ervaring kunnen we daarom gebruiken om mee te helpen denken over slimme oplossingen. Technische gebiedskennis van hydrologie (natte en droge gebieden), grondsoort (klei, veen, zand) en bodemleven maakt de cumelaondernemer uniek.

Nieuwe manieren
Herstelmaatregelen zoals het afplaggen, het toepassen van steenmeel of het vernatten van gebieden zijn bekende bestaande herstelmaatregelen. Cumela zoekt daarnaast naar nieuwe manieren om bodems in natuurgebieden versneld in goede conditie te krijgen. Wij vragen daarom aan onze ondernemers om mee te denken en slimme ideeën aan te dragen. Het gaat dan om methodes voor het optimaliseren van de waterhuishouding in bodems, het afvoeren van stikstof, het filteren van grond, het toevoegen van mineralen, schimmels en bacteriën of andere suggesties. Of heb je juist een idee om met meer structureel natuurbeheer te zorgen voor een ‘robuuste natuur’? Help ons hierbij.


Naast ideeën voor natuurbeheer en onderhoud zullen van onze leden ook plannen om de functies natuur in de openbare ruimte te combineren met wonen, werken en recreëren worden gevraagd. Dit wordt het zogenaamde ‘natuurinclusief bouwen’ genoemd. Ook daarvoor vragen we de hulp van onze ondernemers.

Cumela stimuleert ondernemers om de rol te pakken van deskundige op het gebied van natuurbeheer. Ook gaan we daarom namens onze leden in gesprek over deze uitdagingen met natuurbeheerorganisaties, zoals Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer en de provincies. Om dit pakket compleet te maken, gaat Cumela onderzoeken of er naast de bestaande opleidingen specifieke opleidingsbehoefte is op het gebied van natuurbeheer in relatie tot de stikstofproblematiek.

natuurontwikkeling

Aanmelden oplossingen voor natuurbeheer

Heb je een oplossing voor de uitdagingen rondom natuurbeheer, meld die dan aan bij ‘matchmaker’ Jolanda van Schaick ([email protected]). Meld je ook aan als Groene Groeier op www.groenegroeiers.nl. Dit is een voorwaarde om mee te kunnen doen. Het netwerk Groene Groeiers onderzoekt welke oplossingen kansrijk zijn om uit te groeien tot een sluitende business case. Als na de coronacrisis fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn, kunnen ondernemers de matches presenteren aan de betrokken ministers en de voorzitters van Groene Groeiers en VNO-NCW. Voorafgaand hieraan zal een deskundige jury de meest kansrijke innovatieve oplossingen selecteren.

Landbouw en bouw?

Het netwerk Groene Groeiers heeft ook voor de landbouw en de bouw een ‘stikstofuitdaging’ geformuleerd. In de landbouw richt die zich vooral op bronmaatregelen bij boeren. Als je op het onderdeel mestaanwending of agrarisch natuurbeheer vernieuwende ideeën hebt, nodigen we je uiteraard ook uit die in te brengen. In de bouw richt de stikstofuitdaging zich bij het netwerk Groene Groeiers onder andere op emissiereductie van mobiele werktuigen. Aangezien dit ook raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen, zoals het Klimaatakkoord (CO2) en het Schone Lucht Akkoord (stikstof en fijnstof) die Cumela te lijf gaat met een ander initiatief, De Groene Koers, werken beide initiatieven intensief samen. Ideeën voor emissiereductie van mobiele werktuigen ontvangen we daarom graag (ook) bij [email protected].

Lees hier het verhaal uit Grondig 6 terug