Mestverwerkingscapaciteit in 2015 toegenomen

3 september 2015
Vanmiddag heeft Jaap Uenk -namens CUMELA Nederland- het rapport van de Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 in ontvangst genomen. Voor het derde jaar op rij inventariseerden het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Het rapport is ook aangeboden aan vertegenwoordigers van LTO Nederland en het Ministerie van Economische Zaken.

Uit de inventarisatie blijkt dat de capaciteit van de operationele verwerkingsprocessen in 2015 is toegenomen met circa 3,5 miljoen kg fosfaat ten opzichte van 2014. Verdere uitbreiding van verwerkingscapaciteit is nodig. Het oosten van het land blijft hierin duidelijk achter in vergelijking tot het zuiden van het land. 

De inventarisatie, met een respons van 64 procent, geeft veel informatie over de toegepaste processen, de geproduceerde producten, de gekozen afzetroutes, de eigendomssituatie en de locatie van de installatie. De operationele verwerkingslocaties produceren in 2015 ten opzichte van 2014 vaker drogere producten zoals gecomposteerde, gedroogde en/of gekorrelde mestfracties. Ook qua gebruikte technieken zien we een verschuiving naar technieken die tot hoogwaardige producten leiden. Dit wijst op een ontwikkeling naar een meer professionele mestverwerking.

Cijfers
De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) berekende dat in 2015 de verwerkingsbehoefte 47,1 miljoen kg fosfaat is. In 2014 werd 44,3 miljoen kg fosfaat geëxporteerd of verbrand. Circa de helft van deze export komt voor rekening van de verwerkingsprocessen die via de inventarisatie in kaart zijn gebracht. Een ander deel bestaat uit export van champost en onbehandelde mest (voornamelijk pluimveemest). De aanvullende verwerkingscapaciteit in 2016 bedraagt naar verwachting 2,2 tot 2,8 miljoen kg fosfaat en ontstaat door uitbreiding en nieuwe initiatieven. Daarmee lijkt de sector op de goede weg. Het Mestverwerkingsloket en BMA zien echter verdere behoefte aan nieuwe initiatieven vanwege de uitbreiding van de melkveestapel, het schot tussen pluimveehouderij en overige diersoorten, de export van fosfaat als dierlijke mest afkomstig van andere bronnen dan dierlijke mest én overschatting van de exportcijfers op basis van Vervoersbewijzen Dierlijke mest. De meeste verwerkers bevinden zich in concentratiegebied Zuid. De capaciteit in Oost blijft sterk achter bij de benodigde verwerkingscapaciteit voor dit gebied.

Inzet
Op donderdag 3 september overhandigde Gerrit Schilstra, namens BMA en het Mestverwerkingsloket het rapport aan de opdrachtgevers LTO Nederland, CUMELA Nederland en het ministerie van Economische Zaken op de themamiddag ‘Mestverwerking in Nederland’. Schilstra benadrukte in zijn toelichtende woorden het belang van de bereidwilligheid om te committeren aan mestverwerkingsinitiatieven. Met inzet en vertrouwen van individuele agrarische ondernemers kan nieuwe mestverwerkingscapaciteit ontstaan. En dat is in 2016 van groot belang.

Het rapport over mestverwerkingscapaciteit vindt u hiernaast.

Auteur: Hans Verkerk