Kwaliteitssysteem Fertigarant voor mestverwerkers met stabiele dikke fractie in werking

1 november 2019
Na ruim twee jaar voorbereiding start op 1 november 2019 het kwaliteitssysteem Fertigarant. Een systeem dat borgt dat gecertificeerde continue mestverwerkers een vaste fractie produceren met stabiele voorspelbare gehaltes. Hierdoor zijn zij beter in staat om aan de wensen van hun afnemers te voldoen. Tevens leidt het voor de bedrijven tot een verlaging van de kosten op het gebied van de bemonstering van het product.
Fertigarant is een kwaliteitssysteem voor continue mestverwerkers. Deze mestverwerkers zijn door hun bedrijfsvoering en productmanagement in staat om een natuurlijk mestproduct te maken met stabiele, voorspelbare gehaltes. De grondstof hiervoor is varkens- en rundveedrijfmest. De bedrijven produceren een dikke fractie, waarvan de gehaltes fosfaat en stikstof stabiel zijn.
 
Onaangekondigde monsternames
De onafhankelijk borging van het Fertigarant kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd door de certificerende instantie Kiwa VERIN. Hiertoe geeft Kiwa VERIN opdracht aan onafhankelijk monsternemers om de periodieke monsters te nemen. De deelnemer is niet op de hoogte van de planning van de monstername. De monsters worden geanalyseerd conform de ontheffing die RVO aan de deelnemers gaat verstrekken. De labs sturen de analyseresultaten naar Kiwa VERIN, die het nieuwe voortschrijdend gemiddelde uitrekent welke naar de deelnemer en RVO wordt verzonden. Naast de onaangekondigde monsternames worden deelnemende bedrijven tevens bezocht voor een audit, zowel jaarlijks op afspraak als onaangekondigd. Wanneer een deelnemer niet in staat blijkt continue waardes te produceren, zal de deelname aan Fertigarant eindigen.
 
Op 14 oktober 2019 heeft het College van Deskundigen Fertigarant een positief advies gegeven over het kwaliteitssysteem Fertigarant. Op 24 oktober 2019 heeft het bestuur van de Stichting Mestafzetcontrole, de eigenaar van het kwaliteitssysteem, het systeem goedgekeurd en vastgesteld. Tevens is bepaald dat Fertigarant op 1 november 2019 in werking treedt.
 
Ook op 24 oktober 2019 is Kiwa VERIN door het bestuur van de Stichting Mestafzetcontrole erkend als Certificerende Instantie voor Fertigarant. Bedrijven die deel willen nemen aan Fertigarant kunnen zich melden bij Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl.
Auteur: Hans Verkerk