Wijzigingen in de regelgeving mestbeleid

23 november 2018
In 2019 wijzigen er weer een heel aantal regels in het mestbeleid. Op basis van informatie van RVO worden ze hieronder kort genoemd.
 • Uitrijden dierlijke mest en zuiveringsslib 2019
  • De uitrijdperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. In 2019 is dit van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.
  • De uitrijdperiode van drijfmest op bouwland verschuift. Vanaf 2019 is de uitrijperiode van 16 februari tot en met 15 september.
 • Grasland scheuren of vernietigen 2019
  • Het vernietigen van grasland op zand- en lössgrond mag alleen tussen 10 mei en 1 september als u meteen daarna (aansluitend) gras herinzaait. U moet dit uiterlijk op 10 september hebben gedaan. Er is 1 uitzondering hierop: een aaltjesbeheersend gewas (Tagetes of Japanse haver) voor de teelt van lelies of gladiolen in het volgende voorjaar. In dat geval mag u het grasland vernietigen in de periode van 1 juni tot en met 15 juli.
  • Er is geen vrijstelling meer voor het scheuren van grasland bij schade door dieren die in de zode leven of door extreme weersomstandigheden.
  • Scheurt u grasland na 31 mei voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Hiervoor is een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per gescheurde hectare. Die percelen hoeft u niet meer te bemonsteren na het scheuren (scheurmonster).
 • Vanggewas na maïs 2019
  • Heeft u snijmaïs geoogst? Daarna moet u uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid hebben op zand- of lössgrond. Dit kan door grasonderzaai in de hoofdteelt of door inzaai van een vorstbestendig vanggewas.
  • Alternatief is het inzaaien van een nieuwe hoofdteelt uiterlijk op 31 oktober. De gewassen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn wintergerst, winterrogge en wintertarwe. Het inzaaien van de hoofdteelt moet voor 1 oktober bij RVO gemeld worden.
 • Voor intermediairs en onafhankelijke monsternemers verandert er in 2019 ook een aantal zaken. Wij verwachten dat deze wijzigingen begin februari 2019 definitief zijn.
  • Partijbemonstering vervalt zodra de wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in gaat. U laat uw dikke fractie na mestscheiding per vracht bemonsteren door een onafhankelijke monsternemende organisatie.
  • Laat u meer dan 5 bemonsteringen per dagdeel uitvoeren? Zodra de wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ingaat kunt u onder voorwaarden ook meerdere vrachten per dagdeel melden. Meer dan 10 bemonsteringen mogen binnen een dag. U meldt wel elke bemonstering apart aan.
  • Bent u een onafhankelijke monsternemer? Hoe u uw bemonstering meldt bij de NVWA, wijzigt. U kunt de monstername tot 3 uur ’s middag melden op de dag voor het bedrijfsverzoek. U kunt tot 3 uur voor uw geplande tijdvak uw tijdstip wijzigen of intrekken, behalve de locatiegegevens van de bemonstering. U meldt de volgende gegevens:
   • naam, adres en de KvK-nummers van leverancier, afnemer en vervoerder
   • datum van geplande monstername en het tijdvak van maximaal 2 uur waarbinnen de geplande bemonstering plaatsvindt
   • locatie waar de vracht bemonsterd wordt
   • identificatienummer van de monsternemer
  • De regels om mest te wegen worden vanaf 1 april aangescherpt. Vanaf die datum moet de mest direct na aanvang van het vervoer gewogen worden. Direct betekent dat u uw aanboordweegapparaat op uw transportmiddel gebruikt. Of dat u een weegbrug vlakbij het vertrekpunt gebruikt om uw mest te wegen.
  • Op welk moment u de mest weegt verandert ook. Anders dan eerdere jaren, bepaalt u het leeggewicht dus niet meer na het vervoer, maar direct voordat u gaat vervoeren. De mogelijkheid om tussen 2 opeenvolgende vrachten het lege gewicht te bepalen van de vrachten vervalt dus. U heeft tijdens het transport een weegbon van het leeggewicht en een weegbon van het geladen voertuig. Op de weegbon staat in elk geval:
   • het gewicht
   • de datum en tijdstip van wegen
   • identificatie van de weeginstallatie
   • kenteken van het transportmiddel
   • volgnummer van de weging
 • Nieuwe mestcodes in 2019
  • Nieuwe mestcodes: de code voor gier en filtraat na mestscheiding voor rundvee en varkens wordt opgesplitst. Een code voor gier en een code voor filtraat na mestscheiding.
Auteur: Hans Verkerk
Bron: RVO