Kleinschalige handel in gewasbeschermingsmiddelen via VKL*

1 december 2009
Zoals reeds gemeld mag de handel in professionele gewasbeschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2010 alleen door daarvoor gecertificeerde bedrijven plaatsvinden.

Wat is handel in professionele middelen?
Met handel wordt bedoeld het leveren van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat deze verspoten worden. Voor bedrijven die alleen spuitwerkzaamheden verrichten en daarbij de middelen leveren verandert er dus niets vanaf 2010. Met professionele middelen worden die middelen bedoeld waarvoor een bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) nodig is om deze te mogen verkopen, opslaan en/of toepassen.

Voor bedrijven die handelen in maximaal 1500 kg/liter professionele middelen op jaarbasis kan het behalen van VKL* plus aanvullende module handel (nieuw) een optie zijn. Andere opties zijn: het behalen van het certificaat Distributie in gewasbeschermingsmiddelen (www.stichtingcdg.nl), depothouder worden van uw leverancier (het bedrijf draait dan onder het certificaat van uw leverancier) of stoppen met deze handelsactiviteit.

VKL staat voor VoedselKwaliteit Loonwerk en is indertijd ontwikkeld om de verschillende voedselveiligheidseisen vanuit de primaire sector richting het agrarisch loonwerk te borgen. In VKL* is een aantal aspecten m.b.t. de handel in gewasbeschermingsmiddelen reeds geregeld zoals het bewijs van vakbekwaamheid. Daarnaast zijn er aanvullende eisen die voor de handel in gewasbeschermingsmiddelen afgedekt dienen te worden. Deze worden hieronder verder beschreven zodat u zich een indruk kunt vormen van deze eisen.

Wat dient er globaal geregeld te worden?
 

  • De persoon die verantwoordelijk is voor de handel in gewasbeschermingsmiddelen beschikt over het bewijs van vakbekwaamheid ‘distribueren gewasbeschermingsmiddelen’.
  • Alle professionele middelen moeten ingekocht worden bij gecertificeerde (handelsbedrijven) die zijn ingeschreven bij de stichting CDG of bij VKL handel gecertificeerde bedrijven. De Stichting CDG houdt een openbaar register bij dat is in te zien op www.stichtingcdg.nl. De VKL-gecertificeerde bedrijven zijn gepubliceerd op www.vkl.nl. Duidelijk dient te zijn welke middelen in welke hoeveelheden zijn ingekocht.
  • Het bedrijf houdt een sluitende voorraadregistratie bij. Uit de administratie blijkt ook duidelijk welke middelen (toelatingnummer, hoeveelheden en naam middel) aan welke eindgebruiker zijn geleverd. De verkoper vergewist zich ervan dat de koper beschikt over een geldig bewijs van vakbekwaamheid.
  • Voor bedrijven die handelen zijn ook aanvullende eisen opgenomen voor de opslag van de gewasbeschermingsmiddelen. Voor opslagen tot 400 kg geldt er momenteel een zogeheten zorgplicht.
  • Voor opslagen tussen de 400 en 2500 kg is de geldende wet- en regelgeving (PGS 15 of CPR 15-3) van toepassing. Het bevoegd gezag wordt jaarlijks uitgenodigd om opslagen vanaf 400 kg te inspecteren. Indien het bevoegd gezag de opslag niet iedere 3 jaar controleert wordt de controle uitgevoerd door een door het bedrijf ingeschakelde extern deskundige.
  • Iedere maand vindt aantoonbaar een controle van de opslag plaats op de wijze van opslag en eventuele lekkages. Maandelijks wordt ook vastgesteld of er zich niet-toegelaten middelen in de opslag bevinden. Er worden maatregelen getroffen dat deze niet-toegelaten middelen niet verkocht worden.
  • Het bedrijf beschikt over een uitgevoerde en goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie. Deze is goedgekeurd door een arbodienst. Het gaat hier om dezelfde inventarisatie die ook reeds vanuit de arbowetgeving verlangd wordt. Het bedrijf stelt n.a.v. de inventarisatie een verbeterplan op. Jaarlijks bekijkt het bedrijf of de inventarisatie en verbeterplan nog actueel is. Binnen het bedrijf is ook een calamiteitenplan aanwezig. Dit plan geeft ook duidelijkheid over de wijze van ontruiming en vluchtroutes in geval van calamiteiten. Het plan is ook geïmplementeerd. Medewerkers weten dus wat ze moeten doen bij een calamiteit.

Tijdspad
Begin december stelt het bestuur van de Stichting Pro aCt de definitieve eisen vast. Deze norm zal via www.vkl.nl worden gepubliceerd.
Het lijkt ons verstandig dat bedrijven die handelen in middelen een afweging maken tussen de verschillende bovenbeschreven opties. Indien men kiest voor het behalen van een certificaat dient men zich te realiseren dat men deze behaald moet hebben voordat de daadwerkelijke handel in gewasbeschermingsmiddelen komend voorjaar op gang komt.

Meer informatie gewenst?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over deze uitbreiding van het VKL-certificaat of begeleidingwensen dan kunt u contact opnemen met CUMELA Advies: (033) 247 49 40 of via advies@cumela.nl

 

Auteur: Willy Kusters en Maurice Steinbusch