Copyright

4 april 2013
2013 CUMELA Nederland

Alle rechten voorbehouden
Niets van de websites van de CUMELA-organisatie (www.cumela.nl, www.cumelaverzekeringen.nl, www.cumelaassuradeuren.nl en www.grondig.com) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitzondering op voorgaande is verspreiding van inhoud van de websites via de daarvoor bestemde social-sharing-tools die binnen de websites zijn geïmplementeerd.

Auteur: CUMELA Communicatie