Gewijzigde Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland vastgesteld

9 november 2015
De provincie Noord-Holland heeft een gewijzigde PRV vastgesteld. hierdoor is het weer mogelijk, om onder voorwaarden, o.a. bebouwing uit te breiden.

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale ruimtelijke verordening (PRV). Daarin staan de regels waaraan bestemmingsplannen e.d. en plannen, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, dienen te voldoen. De gemeenten moeten hun ruimtelijke plannen in overeenstemming brengen met de PRV.

Zoals eerder aan u gemeld was het in de provincie Noord-Holland onmogelijk geworden om voor bestaande bedrijven in het buitengebied nog uit te breiden. De PRV verbood dit onder de noemer dat “verstedelijking in het buitengebied moest worden tegengegaan”.

CUMELA Advies is al lange tijd in overleg met gedeputeerden en beleidsmedewerkers van de provincie waarbij is aangegeven dat dit niet acceptabel was. Dit heeft nu geleid tot een definitieve vaststelling van een gewijzigde PRV waarbij het mogelijk is geworden, weliswaar onder voorwaarden, om uitbreiding (van bebouwing) mogelijk te maken. Ook bedrijfsverplaatsing hoeft niet meer zondermeer te gebeuren naar een industrieterrein. Ook hiervoor zijn mogelijkheden gecreëerd.

Auteur: Vincent Tijms