Werkbezoek CDA bij AH Vrij groen, grond & infra

5 december 2017
CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg ging vrijdag 1 december jl. met raadsleden Karin Zwinkels en Jan van Rossum van Gemeente Westland op werkbezoek bij ondernemer Jan Vrij in Wateringen. Als voorzitter van de sectie grondverzet & cultuurtechniek kende hij haar uit de tijd dat zij nog directeur Sociale zaken van Bouwend Nederland was. Hij feliciteerde haar met haar toetreding tot de Tweede Kamer eerder dit jaar en nodigde haar uit op het bedrijf. Van deze gelegenheid maakte Van den Berg graag gebruik. Samen bespraken zij diverse actualiteiten waar MKB-ondernemers in groen, grond & infra mee te maken hebben.

Werk voor jeugd én statushouders
Bij de bedrijfspresentatie van Jan Vrij kwam ter sprake dat het niet eenvoudig is goed personeel te vinden. Daarom enthousiasmeert hij jonge medewerkers voor zijn bedrijf, want dat is hard nodig aldus Jan. Hij presenteert zijn bedrijf sinds een paar jaar bij Westland On Stage Beroepenfeest. Jeugd maakt daar kennis met bedrijven uit de regio. Inmiddels begint het zijn vruchten af te werpen. Zoon Mark die een arbeidsbeperking heeft en een Wajong uitkering geniet, werkt twee dagen in de week op het bedrijf. In die tijd begeleid hij de jonge aspirant medewerkers. Dat werkt harstikke goed! Jan merkte op dat wat hem betreft ook de zgn. statushouders, dat zijn asielzoekers met 5 jr. verblijfsvergunning, meer kansen zouden moeten krijgen. Zijn suggestie is om ook een Westland on Stage voor statushouders te organiseren. Zwinkels vond dat een goede suggestie en zal dit inbrengen bij MVO Westland.

Betere communicatie met gemeenten
Van den Berg ziet dat gemeenten voor inkoop van werken en diensten steeds minder kennis in huis hebben. Daarom hield ze een warm pleidooi richting de gemeenteraadsleden om hiervoor met andere gemeenten samen te werken. Maar, waarschuwde zij, niet alle werken clusteren want dan maak je het MKB kapot. Ook was zij het met Jan Vrij eens dat adviesbureaus lang niet altijd de beste oplossing zijn. De MKB-bedrijven hebben zelf veel kennis in huis. Betrek hen erbij, bijvoorbeeld door een marktconsultatie. Ten onrechte schuwen gemeenteambtenaren teveel persoonlijk contact met aannemers. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Jan Vrij nam deel aan het landelijk initiatief “beter aanbesteden” om te komen tot een betere samenwerking met opdrachtgevers. Alle misverstanden en conflicten zijn op te lossen door betere communicatie benadrukt Jan.

Zorg over regeerakkoord arbeidsmarkt en sociale zaken
Janneke Wynia-Lemstra, algemeen directeur CUMELA Nederland, stond stil bij de consequenties van het regeerakkoord voor arbeidsmarkt en sociale zaken. In het bijzonder sprak zij haar zorg uit over het voornemen om loondoorbetaling van twee naar één jaar terug te brengen. Er is namelijk twijfel over de kwaliteit en betaalbaarheid van de uitvoering van het tweede jaar door het UWV. Werkgevers hebben dit inmiddels goed verzekerd en de ervaringen met de verzuimbegeleiding zijn heel goed. Janneke pleit voor een opt-out (red. betrokkenen hoeven niets te doen om mee te doen met de regeling, maar hebben de mogelijkheid er van af te zien) voor werkgevers die het zelf willen blijven regelen of willen kiezen voor eigenrisico dragerschap. Van den Berg was nieuwsgierig naar de ervaringen en raadde aan om over dit standpunt de samenwerking met collega branches op te zoeken.

Landbouwverkeer en kentekening
Tijdens het gesprek kwam ook de positie van landbouwverkeer op de openbare weg aan de orde. CUMELA Nederland pleit al jaren voor een kenteken, aldus beleidsmedewerker Nico Willemsen. Het maakt controle op wettelijke voertuigeisen en toelating van de voertuigen op meer wegen mogelijk. Waardoor deze grote voertuigen niet langer door dorpskernen en over smalle parallelwegen hoeven te rijden. Ook in het Westland verdient dit aandacht. Sinds de vernieuwing van de N223 langs de Lier ligt er een prachtige parallelweg voor landbouwverkeer om de tuinders te bereiken. Maar over doorgaand verkeer is niet nagedacht. Die zoeken nu hun omweg, tot wel 15 km, door o.a. Naaldwijk, Maasland en Maassluis. Met een kenteken is toelating op andere wegen voor wegbeheerders bespreekbaar. Dat komt ook de verkeersveiligheid ten goede. CUMELA hoopt dat Van den Berg ook haar collega CDA-Kamerleden hiervan kan overtuigen. Naast dit verkeersprobleem kwamen ook andere lokale kwesties, zoals o.a. de verbreding van Wippolderlaan ter sprake.

Bestemmingsplan buitengebied
Als laatste kwam ter sprake de positie van cumelabedrijven in het buitengebied. Gemeente Westland heeft met haar bestemmingsplan buitengebied een flinke uitdaging. Door de schaalvergroting in de glastuinbouw zijn veel bedrijfslokaties inmiddels bezet door andere ondernemingen of particulieren die niet stroken met het bestemmingsplan. Een cumelabedrijf is bij uitstek dienstverlenend aan de glastuinbouw en het buitengebied en hoort wat betreft CUMELA Nederland dus ook daar en niet op een industrieterrein. Zwinkels toonde zich bekend met en betrokken bij de problematiek. De gemeente zoekt naar maatwerkoplossingen zonder dat dit precedenten schept zei ze. Zij nodigde CUMELA van harte uit hierover nader met elkaar in gesprek te gaan.

Rondleiding
Na een goed verzorgde lunch leidde Jan Vrij zijn gasten rond over het bedrijf. Naast zijn specialismen op het gebied van groen, grond en infra sprongen een aantal bijzonderheden in het oog. Zoals de houtkachel waarmee het hele bedrijf wordt verwarmd en de zonnepanelen op het dak van de machineloods. En sinds kort gebruikt Jan de restwarmte van een tuinder om met heet water onkruid te bestrijden op verharding. 

Auteur: Nico Willemsen