Minder dan twee weken voor keuring kleine drijvende werktuigen!

19 oktober 2018
Alle ondernemers die werken met drijvend materieel weten het! Drijvende werktuigen moeten vanaf 1 januari 2019 gecertificeerd zijn. Toch zijn er nog mensen die twijfelen en geen actie hebben ondernomen. Dat is erg onverstandig en kan later tot onnodige extra kosten leiden. In het bijzonder voor materieel van voor 2008. Wilt u met dat materieel nog voor lichtere eisen in aanmerking komen moet u dat vóór 1 november 2018 bij één van de drie keuringsinstanties hebben aangemeld. U heeft dus nog minder dan twee weken!
Klein drijvend werktuig
Vereenvoudiging van Binnenvaartregeling
Eerder dit jaar hebben we al uitgelegd dat de verplichte keuring van drijvende werktuigen voort vloeit uit Europese regelgeving die al tien jaar geleden is aangenomen. Daarin was echter een overgangstermijn van tien jaar om bestaande boten te keuren opgenomen. Deze tijd is in Nederland benut om te komen tot een aangepaste regelgeving voor de kleinere drijvende werktuigen. Gedurende die tijd hebben CUMELA Nederland en de Vereniging van Waterbouwers overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) om een goede Nederlandse toepassing te krijgen van de Europese verplichting om alle vaartuigen te keuren.
 
Tussentijdse ervaringen met keuringen in de praktijk:
De drie keuringsinstanties BSC, NBKB en Register Holland die bevoegd zijn om deze keuringen uit te voeren krijgen het pas afgelopen anderhalve maand drukker met het keuren van dit materieel. Het zal waarschijnlijk niet lukken om alles voor eind van dit jaar gekeurd te krijgen. Dat is echter geen legitieme reden om nog langer te wachten. Het te keuren drijvend materieel is zeer uiteenlopend van aard. Daarom ontstaan er in de praktijk nog wel vragen. In de meeste gevallen zijn er voor goedkeuring van de drijvende werktuigen wel diverse technische aanpassingen nodig. Hoewel dat in sommige gevallen ook prijzig kan zijn, heeft CUMELA Nederland de overtuiging dat het goed is dat d.m.v. deze "APK voor drijvend materieel" aandacht is voor arbeids- en milieuveiligheid. na goedkeuring is het certificaat 7 jaar geldig. Met de door Cumela opgestelde checklist en goed overleg met de keuringsinstantie kunt u zich prima op de keuring voorbereiden. 
 
Uitzondering:
Drijvende werktuigen die zich in een zand- of grindgat bevinden.
Over deze uitzondering leken inspecteurs elkaar tegen te spreken. Daarom hebben we deze kwestie aan het Ministerie van I&W en de Inspectie Leefomgeving en Transport voorgelegd. Zij stellen:

De certificaatplicht is van toepassing op alle drijvende werktuigen die zich bevinden op de binnen Nederland gelegen binnenwateren, uitgezonderd drijvende werktuigen die zich in een zand-of grindgat bevinden. Zodra zo’n drijvend werktuig het zand-of grindgat verlaat moet het vanaf 2019 voorzien zijn van een certificaat. Indien de aanvraag van certificering voor 1 november 2018 is ingediend kan nog gebruik worden gemaakt van de lichtere eisen. De aanvragen ingediend na 1 november 2018 en die niet voor 30 december 2018 worden afgehandeld, worden getoetst naar de eisen van toepassing vanaf 2019.

CUMELA adviseert:
Alleen als u er 100% zeker van bent dat uw drijvend werktuig in een zand/grindgat (bijvoorbeeld een zandzuiger) nooit meer elders in open water aan het werk moet, kunt u afzien van certificering. Dit, vaak wat ouder materieel, zal zonder grote investeringen niet kunnen voldoen aan de moderne eisen die vanaf 2019 van toepassing zijn. Zoals bijvoorbeeld “laag emissie-motoren”. Daarom adviseren wij, als de kans bestaat dat het materieel na 2019 moet worden ingezet op andere binnenwateren dan zand-of grindgaten, het drijvend werktuig vóór 1 november 2018 bij één van de drie keuringsinstanties aan te melden en uiteindelijk te laten keuren volgens de lichtere eisen. Dat kost nu inderdaad geld, maar voorkomt grotere (financiële) teleurstelling later.

Stabiliteitsboek niet altijd verplicht
In de richtlijn staat dat bij de aanwezigheid van hijs- of tilfuncties gekeurde stabiliteitsberekeningen aanwezig moeten zijn. Omdat die voor oud materieel soms niet (meer) aanwezig zijn geldt hiervoor een uitzondering. De inspecteur mag dit ook beoordelen met een ter plekke uit te voeren praktijkhellingproef. Een uitgebreid (en vaak duur) stabiliteitsboek is dan niet nodig.

Koppelpontons ook certificeren
Koppelpontons met daarop een machine worden ook beschouwd als drijvend werktuig en zijn daarom ook certiceringsplichtig. CUMELA Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en CBRB zijn op dit moment nog in gesprek met ILT over een goede dienstinstructie. Omdat deze ook Europees getoets moet worden laat deze nog even op zich wachten. We weten al wel dat we waarschijnlijk hebben bereikt dat niet steeds ieder nieuw samenstel moet worden gekeurd. Maar dat u kunt volstaan met het vooraf laten keuren van de meest gebruikelijke configuraties (samenstel van pontons en machine). Dan volstaat nadien het melden uit welke afzonderlijke gecertificeerde pontons die configuratie bestaat. Ook de zgn. NATO pontons hebben we waarschijnlijk kunnen behouden. Zodra dit alles formeel bekrachtigd is informeren we u nader. Bied uw koppelpontons al wel ter keuring aan aan één van de drie keuringsinstanties.

Handhaving
Sommige mensen achten de pakkans klein en overwegen het risico maar te nemen. De handhaving wordt uitgevoerd door inspecteurs van ILT, door BOA's van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Boetes zijn fors, dat begint bij € 1.250,- Maar het risico van stil leggen van het werk levert al snel een grotere financiële strop op. Om nog maar niet te spreken van de meerkosten voor certificering van oud materieel volgens de nieuwe richtlijn van 2019. 

Nog niet aangemeld? Doe het dan nu!

Keuringsinstanties:
• Bureau Scheepvaart Certificering (BSC), tel. (0850) 29 05 21,
www.scheepvaartcertificering.nl.
• Nederlands Bureau Keuringsdienst Binnenvaart (NBKB), tel (010) 302 20 50,
www.nbkb.nl.
• Register Holland, tel. (0521) 74 40 16,
www.register-holland.nl.

 

Auteur: Nico Willemsen
Bron: Inspectie Leefomgeving & Transport