Meld problemen met inleveren gewasbeschermingsmiddelen

5 september 2018
Momenteel is onderwerp van gesprek tussen landbouwbedrijfsleven, overheid en waterschappen of het huidige convenant voor het afvoeren van restanten en lege (schoongespoelde) verpakkingen nog goed werkt. Sectie Agrarisch Loonwerk neemt hieraan deel om de ervaringen vanuit de cumelasector in te brengen en mee te werken aan oplossingen.

Meld uw problemen of ervaringen
Graag vernemen we van u of uw bedrijf momenteel problemen ondervindt bij het inleveren van lege verpakkingen of restanten gewasbeschermingsmiddelen. Het kan bijvoorbeeld het geval zijn dat de milieustraat van uw gemeente geen Klein Gevaarlijk Afval (KGA) inneemt omdat ze geen inzamelaarsvergunning hiervoor hebben. Of de gemeente is niet bekend met de gemaakte afspraken uit het convenant.
U kunt uw reactie mailen naar msteinbusch@cumela.nl.

Achtergrond
Tussen landbouwbedrijfsleven en overheid zijn afspraken gemaakt over het inleveren van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Die zijn bijna 30 jaar geleden vastgelegd in een convenant. Uitvoering van het convenant gaat via de Stichting Opruiming Restanten landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL).
Op de meeste verpakkingen is aangegeven via het STORL-logo hoe het bedrijf de verpakking dient te  verwerken.
Gemeenten kunnen aanspraak maken op een vergoeding vanuit STORL voor het innemen van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en voor innemen van restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers. Na goed leeggemaakt te zijn of te zijn gespoeld moeten de verpakkingen van deze middelen worden afgevoerd als Klein Gevaarlijk Afval. Dat geldt ook voor restanten van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer worden gebruikt of niet meer mogen worden gebruikt.
Sinds 2017 stelt de STORL ook een vergoeding beschikbaar voor inzamelingsacties die door een LTO-organisatie of CDG-gecertificeerde distributeur worden opgezet in samenwerking met een afvalinzamelaar. Onaangebroken verpakkingen kunnen toepassers kosteloos retour brengen naar de toeleveranciers.
Meer informatie kunt u vinden op www.storl.nl.

 

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: Sectie Agrarisch loonwerk en STORL