Houdbaarheid van de PAS wordt in mei duidelijk

20 februari 2019
Hoe houdbaar is de PAS en in welke vorm? Het zijn vragen die pas in mei beantwoord gaan worden. De zitting van de Raad van State op 14 februari over de PAS was vooral bedoeld om meer informatie in te winnen, maar leverde geen nieuwe inzichten op.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwam in november 2018 op losse schroeven te staan als gevolg van het PAS-arrest door het Europese Hof van Justitie. Het leverde onzekerheid op voor cumelabedrijven die activiteiten uitvoeren met een emissie van NOx of ammoniak. Hoewel de verwachtingen voor de zitting van de Raad van State hooggespannen waren, bleef de beoogde uitkomst uit.

Welke kant gaat het op? 
"Ze hebben tijdens de zitting de landsadvocaat gehoord en de verweerders", vertelt Teun Jansen. Teun Jansen is juridisch adviseur omgevingsrecht bij CUMELA Advies en was aanwezig bij de zitting van 14 februari. Een zitting waarin veel gezegd is, maar die nog niet onthulde welke kant het nu op gaat met het PAS. 

"Op zijn vroegst volgt er in mei een uitspraak van de Raad van State", zegt Jansen. "Dan komen we erachter hoe houdbaar het PAS is." Discussie is er namelijk over de winst voor het natuurherstel die onder de maatregelen genomen in het PAS behaald kan worden. Zo zijn bijvoorbeeld de aangescherpte eisen aan het gebruik van de sleepvoet gekoppeld aan de geprognosticeerde verlaging van de ammoniakemissie voor het PAS. 

Een ander punt van aandacht is vergunningsvrije bemesten in Natura 2000-gebieden. Zo leidt de Raad van State uit het arrest af, dat beweiden en bemesten alleen van de verplichting om een individuele passende beoordeling te maken vrijgesteld kan worden, wanneer zeker is het bemesten of beweiden geen significante directe gevolgen heeft voor het natuurgebied. Vervolgens is de vraag of het mogelijk is om een gedeeltelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor een veehouderijbedrijf te laten gelden voor beweiden en bemesten.

Het advies van Jansen blijft dan ook gelijk aan dat wat hij in november gaf. "De bedrijven die te maken hebben met het PAS kunnen het beste wachten tot er meer duidelijkheid komt van het bevoegd gezag, provincies, dan wel op de uitspraak van de Raad van State, voor ze stappen gaan ondernemen."

Meer informatie

Voor vragen of advies neemt u contact op met Ondernemerslijn via telefoonnummer: 033 - 247 49 99 of e-mailadres: ondernemerslijn@cumela.nl.

   

Auteur: Teun Jansen