Aanpassing CAO artikel 31 Onwerkbaar Weer

17 februari 2010
Per 12 februari 2010 is over de regeling onwerkbaar weer tussen sociale partners in het loonwerk overeenstemming bereikt. Door het aanhoudende slechte weer van de afgelopen periode hebben Cao-partijen in de cumelasector in overleg deze regeling afgesproken.

De wijziging in de CAO is per 12 februari 2010 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld. Mogelijk kunnen bedrijven voor de periode van 1 tot en met 11 februari 2010 ook in aanmerking komen voor de regeling, maar dan zal er richting het UWV een extra onderbouwing door de aanvrager gegeven moeten worden. U zult dan ook moeten kunnen aantonen dat de werknemers die dagen geen werk hebben verricht en thuis zijn geweest.

Bij extreme weersomstandigheden (sneeuw, vorst, ijzel, harde wind of hoog water), kan uw bedrijf stil komen te liggen. Stilstand van bedrijfsvoering kan grote financiële gevolgen hebben voor een onderneming en kan daarmee van invloed zijn op de personele bezetting. Is er een direct verband tussen het werk en de extreme weersomstandigheden, dan krijgen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Het UWV controleert bij aanvragen voor de regeling onwerkbaar weer, wat hierover in de Cao is opgenomen. De Cao-partijen hebben inmiddels deze regeling als tussentijdse wijziging in de huidige cao opgenomen en als zodanig aangemeld bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De regeling is een bijzondere vorm van een WW-uitkering en wordt door de werkgever aangevraagd. Het UWV zal vervolgens deze uitkering aan de werkgever vergoeden. Voor de uitkering geldt geen wekeneis. Dus ook werknemers die bijvoorbeeld slechts 1 week in dienst zijn komen in aanmerking voor deze uitkering. De werknemer zal niet uit dienst treden en zijn opgebouwde WW-rechten zullen niet aangetast worden. De werkgever blijft de sociale premies, zoals de pensioenpremie voor de werknemer betalen. Er blijft dus sprake van pensioenopbouw.

Voorwaarden
Voordat een werkgever bij het UWV een uitkering kan aanvragen zal de werkgever er alles aan gedaan moeten hebben om te voorkomen dat het werk stopt. Bij deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Andere redenen zijn hier niet van toepassing (gebrek aan werk is geen reden!).
 • De werknemer kan per week minimaal vijf uur niet werken. Werkt de werknemer per week minder dan tien uur, dan geldt dat de werknemer minimaal de helft van die tien uur niet kan werken.
 • Het onwerkbare weer valt niet meer onder het normale bedrijfsrisico.
 • Er geldt geen verplichting meer om tijdens de periode van onwerkbaar weer het loon door te betalen.

Inmiddels is aan al deze voorwaarden van het UWV dus voldaan.

Hoe kan een werkgever gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer?

 1. Op de eerste dag dat uw werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar weer, meldt u dit aan UWV. U gebruikt hiervoor het formulier “Melding verzuim wegens onwerkbaar weer”.
 2. Voor het aanvragen van de WW-uitkering, wordt het formulier “Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer” gebruikt.
 3. Daarnaast meldt u het gebruik van de regeling bij de sectorcommissie loonwerk (kan per mail naar: actor@actor.nl).

Regels voor uw werknemers bij onwerkbaar weer
Krijgen uw werknemers WW wegens onwerkbaar weer, dan gelden de volgende regels:

 • Heeft deze werknemer toch gewerkt bij u of een andere werkgever dan dient hij de gewerkte uren op te geven via de aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Meestal worden de inkomsten afgetrokken van de uitkering die u voor de werknemer krijgt.
 • Werkgever en werknemer zijn allebei verplicht belangrijke informatie aan UWV door te geven. Het gaat om alle informatie die van invloed kan zijn op de uitkering.
 • De werknemer blijft bij de werkgever in dienst. Hij hoeft geen ander werk te zoeken of zich bij UWV WERKbedrijf in te schrijven.
 • Wordt de werknemer ziek in de periode dat hij WW krijgt wegens onwerkbaar weer? Dan krijgt hij zolang het onwerkbaar weer duurt gewoon zijn WW-uitkering doorbetaald. Wel moet hij zich tijdens de dagen dat hij ziek is houden aan de regels van de ziektewet.
 • Heeft u in de periode van onwerkbaar weer ander werk, bijvoorbeeld kantoorwerk? Dan is uw werknemer verplicht om dat werk te doen.

Hoogte van WW-uitkering
De eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van het dagloon. Na de eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon. Aangezien de werkgever het loon blijft voldoen ontvangt de werknemer 100% salaris. Ook de afdrachten bedrijfstakregelingen gaan door. Pensioenopbouw ed loopt dus door. U kunt de ww-uitkering zien als een tegemoetkoming in de kosten van uw personeel in deze tijd van onwerkbare omstandigheden.

Duur van de uitkering
De uitkeringsduur is onbeperkt. Met andere woorden, zolang de extreme weersomstandigheden zich voor blijven doen en voor zover op de werkgever niet de plicht rust het loon door te betalen (art. 7: 628 BW).

Soort dienstverband
Werknemers met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd en werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd --> voor hen geldt dat de regeling openstaat vanaf heden (12 februari 2010) en wellicht terugwerkend tot 1 februari 2010.

Werknemers met een dienstverband met overbrugging --> voor hen geldt dat de regeling openstaat vanaf heden als de dagen conform de overbruggingsregeling zijn opgebruikt. Dus eerst de ATV dagen (art 23 CAO), dan de overbruggingsdagen (art 32 CAO) dan meeruren (art 1 lid 1 sub 12 en artikel 24 CAO) en tenslotte overuren op basis van artikel 28 CAO.

Auteur: Jacqueline Tuinenga