Verduurzamen agrarische sector

22 september 2010
Het beleid om de landbouwsector verder te verduurzamen - o.a. door innovaties te stimuleren en concurrentiekracht te vergroten - wordt ook in 2011 voortgezet, zo blijkt uit de begroting van het Ministerie van LNV..

Vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt innovatie gestimuleerd op de volgende onderwerpen:

  • klimaatverandering,
  • waterbeheer,
  • biodiversiteit
  • en hernieuwbare energie.

In de periode 2010-2013 is in Nederland ca. €145 miljoen extra beschikbaar voor agrariërs in landschappelijk waardevolle en/of waterrijke gebieden. Dit geld is er voor concrete maatregelen voor onder meer akkerrandenbeheer (functionele agrobiodiversiteit (FAB)), verbetering van water- en milieukwaliteit, reductie van milieuverliezen, innovatie, landbouwgebonden productie van duurzame energie. Verder worden er gebiedsgerichte projecten uitgevoerd om milieu en structuur te verbeteren van de melkveehouderij o.a. door herverkaveling en herinrichting van landbouwgrond. Tevens wordt in 2011 verder ingezet op het beleidsspoor multifunctionele landbouw (verbreding met zorg, recreatie, huis aan huisverkoop, natuurbeheer, inkomen buitenshuis, etc.).

Betekent bovenstaand beleid een grote verandering?
Nee. Voor een sterke landbouw zal de komende jaren een goed prijsniveau voor agrarische producten belangrijk zijn én blijven. De ingezette ontwikkeling van een afname van het aantal landbouwbedrijven bij een nagenoeg constant blijvend landbouwareaal zal doorzetten.

Een gedeelte kiest voor schaalvergroting, een ander voor verbreding van de bedrijfsactiviteiten). Voor het agrarisch loonwerk betekent dit afhankelijk van de regio waarin men werkzaam is zich kansen voordoen op het gebied van schaalvergroting (efficiëntie), andere perceelsinrichting, akkerranden- en slootkantbeheer en in beheer nemen van landbouwgrond (teelt van voedergewassen).

Het is voor iedere cumela-ondernemer raadzaam ontwikkelingen in het eigen gebied te volgen en aan te haken bij regionale initiatieven waarbij klanten zijn betrokken.

 

Auteur: Maurice Steinbusch