Friesland bodem

Start project ‘machines op nat veen’

Datum: 4 juni 2019
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2020
Door: Gerben Zijlstra
In het Friese veenweidegebied is sprake van veenoxidatie door een lage (grond)waterspiegel. Dit zorgt voor een bodemdaling van circa 1 cm per jaar. Om deze daling af te remmen, beogen het waterschap en de provincie om nieuwe peilbesluiten te nemen waarbij het waterpeil in de gebieden omhoog wordt gebracht. In het onlangs gestarte project ‘machines op nat veen’ krijgen cumelabedrijven handvatten aangereikt om in dit gebied innovatief en toekomstbestendig te kunnen ondernemen.

Door de Veenoxidatie ontstaan naar verwachting in grote delen van het veenweidegebied voor de landbouw problemen met de draagkracht van de nattere bodem. Het doel van het project ‘machines op nat veen’ is om een ontwikkelings- en toekomstperspectief te creëren voor de cumelabedrijven die in het veenweidegebied agrarische werkzaamheden uitvoeren. Met het project krijgen deze ondernemers handvatten aangereikt om zelf hun onderneming in het veenweidegebied innovatief en toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen. Op 28 mei jl. vond de start van het project plaats met de deelnemers van de koplopers groep.

Deze groep, bestaande uit vijf cumelabedrijven, gaat de komende maanden aan de slag om mogelijke gevolgen voor hun bedrijfsvoering te inventariseren en te zoeken naar oplossingen. Vervolgens zullen de bevindingen in een aantal bijeenkomsten worden gedeeld met alle cumelabedrijven in Friesland.

Het project wordt uitgevoerd door CUMELA Nederland en is medegefinancierd door de Provincie Friesland.