vkl

Nieuwe versie VKL-norm

Datum: 9 december 2019
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Hans Verkerk
Met ingang van 1 januari 2020 is een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk ingegaan. Het afgelopen half jaar heeft het bestuur van de Stichting Pro aCt (de eigenaar van de norm) een nieuwe versie voorbereid, waarin het heeft geprobeerd het aantal vervelende administratieve verplichtingen te verminderen.

Pro aCt heeft zich vooral gericht op de eisen met betrekking tot het watergebruik en de registratieplicht bij gewasbescherming. De mogelijkheden voor het beperken van de administratieve plichten waren helaas niet zo groot. VKL wordt namelijk regelmatig vergeleken met GlobalG.A.P. en het is essentieel dat VKL door GlobalG.A.P. erkend blijft als goede invulling voor het loonwerk bij GlobalG.A.P.-gecertificeerde telers. Op een aantal punten heeft Pro aCt de administratieve eisen toch iets kunnen verminderen.

Vervallen eisen
Een groot deel van de veelal kleine wijzigingen zorgt ervoor dat de norm duidelijker is geworden en beter aansluit bij de eisen die bijvoorbeeld in de regelgeving of in voedselveiligheidsnormen voor de akkerbouw worden gesteld. Hieronder sommen we eerst de vervallen eisen op:

 • De eis om een onderhoudsplan voor het onderhouden van de machines te hebben, is vervallen.
 • Er is qua eisen aan de opslag van gewasbeschermingsmiddelen geen onderscheid meer tussen opslagen tot 400 kg en van 400 kg en groter.
 • Als je als loonwerker niet zelf het middel levert, hoeft jij het toelatingsnummer niet meer te registeren (dit is dan een verantwoordelijkheid van de teler).
 • Als je als loonwerker bij het gebruik van water steeds gebruikmaakt van water dat de teler beschikbaar stelt, hoef jij geen risico-inventarisatie en boring van de waterkwaliteit (inclusief eventuele analyses) te doen.


Wijzigingen
Vervolgens zijn er ook een beperkt aantal nieuwe, veranderde of aangescherpte eisen:

 • Bij VKL** moet je het beleid jaarlijks (in plaats van periodiek) ondersteunen en communiceren.
 • In lijn met veranderde regelgeving moet je alle apparatuur voor gewasbescherming laten keuren na de geldige wettelijke periode.
 • Vetten en smeermiddelen hoeven alleen foodgrade te zijn als ze in aanraking kunnen komen met het product. Zitten de lagers buiten de productstroom, dan zijn foodgrade smeermiddelen niet nodig.
 • In de akkerbouw zijn de eisen aan de kwaliteit van gebruikte compost de afgelopen jaren verscherpt. Ook mag je geen incontinentiemateriaal in de compost verwerken.
 • Bij toevoegmiddelen geldt nu een alternatief voor de situaties dat op het etiket van de middelen geen verklaring staat over het voldoen aan Europese regels.
 • In de opslag voor gewasbeschermingsmiddelen mag je geen middelen laten staan die niet meer zijn toegelaten en waarvan de opgebruiktermijn is verstreken.
 • Eisen aan driftreductie sluiten aan bij de actuele regelgeving.
 • Voor de registratie van gewasbeschermingsactiviteiten is duidelijker gemaakt dat je zowel een perceels- of locatieaanduiding, als een gewas- of rasnaam moet vastleggen. Bij de weerscondities is het voldoende om twee condities te noteren.
 • In een bedrijf dat ook kleinschalige handel in gewasbeschermingsmiddelen uitvoert en daarvoor het VKL /G-certificaat heeft, moet minimaal één medewerker beschikken over het vakbekwaamheidsbewijs ‘Adviseren Gewasbescherming’.
 • De jaarlijkse zelfbeoordeling hoef je als directie niet meer per se zelf uit te voeren, hoewel de directie natuurlijk wel verantwoordelijk blijft.

Alle wijzigingen hebben we in rood zichtbaar gemaakt in de Zelfbeoordelingslijst.

Overeenkomsten met Certificerende Instanties
Daarnaast worden de overeenkomsten met de Certificerende Instanties (CI’s) vernieuwd. In deze overeenkomsten worden de CI’s verplicht om éénmaal per drie jaar ook een controle in het veld uit te voeren. Daarmee heeft Pro aCt de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd. Het bestuur vindt dit van meerwaarde, omdat de CI’s zo ook de voedselveiligheid van de feitelijke uitvoering van het werk kunnen beoordelen. In de normurentabel krijgen de CI’s hiervoor één extra uur ter beschikking.