bouwplaats

Bouwvrijstelling stikstofemissie uitgelegd

Datum: 23 juli 2021
Laatst bijgewerkt: 23 juli 2021
Door: Nico Willemsen
Sinds 1 juli hoeft er geen natuurvergunning of omgevingsvergunning meer te worden aangevraagd voor de stikstofemissie die vrijkomt tijdens de bouwfase van een project. Er moeten wel inspanningen geleverd worden om de emissies tijdens de bouwfase terug te dringen.

Deze vrijstelling geldt onder andere voor woningbouw, utiliteitsbouw, bruggen, grond- weg en waterbouw evenals de grondverzetwerkzaamheden en andere activiteiten. Via deze link lees je hier meer over.

Emissiereductie
De inspanningen die we leveren om emissies tijdens de bouwfase terug te dringen vind je in onze routepaden die we maken met het initiatief Schoon en Emissieloos Bouwen om uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek richting 2030 terug te dringen en de 500 miljoen subsidie voor schonere machines zijn hieraan gekoppeld. De verplichting om emissiebeperkende maatregelen te treffen gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 van kracht wordt. Nu geldt deze wettelijke verplichting dus nog niet.

Nieuwe aanvragen versneld van start
De verwachting is dat projecten waarbij alleen tijdens de bouwfase stikstof vrijkomt hierdoor versneld weer van start kunnen. Dit geldt alleen voor nieuwe aanvragen na 1 juli 2021. Projecten waarbij ook tijdens de gebruiksfase stikstof vrij komt, bijvoorbeeld een nieuwe snelweg, zijn hier nog niet mee geholpen. Hiervoor moet nog wel een Aerius-berekening worden gemaakt en een vergunning worden aangevraagd. Omdat deze bouwvrijstelling veel vragen en ook wat twijfels oproept heeft Cumela samen met collega-branches diverse vragen voorgelegd aan de betrokken ministeries. De antwoorden op deze vragen zijn nu terug te vinden op de website van Aanpak Stikstof.

Onderhoud sowieso niet vergunningplichtig
Voor onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld berm- en slootonderhoud of herstel van wegdek, oever of waterkering is geen vergunning nodig. Nieuwbouw is wel vergunningplichtig. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen beide nog wel eens een grijs gebied. Waardoor incidenteel voor niet-vergunningplichtige activiteiten een Aerius-berekening wordt verlangd of vice versa.

Vragen en antwoorden over bouwvrijstelling Stikstofwet

Op de website van de Rijksoverheid lees je vragen en antwoorden over de bouwvrijstelling die gesteld werden door brancheverenigingen en ondernemers in bouw, groen en infra.

Andere emissies dan Stikstof
Opdrachtgevers kunnen uiteraard ook andere motieven hebben om emissiereductie te vragen, bijvoorbeeld schonere machines. Naast de risico’s voor stikstofgevoelige N-2000 gebieden kunnen verbetering van luchtkwaliteit in een stadscentrum (NOx en fijnstof) of voorkoming van klimaatverandering (CO2) daar ook mee te maken hebben. Zorg daarom dat je exact weet wat de wensen van je opdrachtgever zijn.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij een opdracht of project waarbij een natuur- of omgevingsvergunning vereist is dan kun je hierover contact opnemen met onze Ondernemerslijn via (033) 247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl