Omgevingswet

Procedures versnellen

Datum: 7 april 2021
Laatst bijgewerkt: 7 april 2021
Door: Tom Luttikhold
Met het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2022 worden een aantal veranderingen doorgevoerd ten aanzien van de milieuregels. Zo bestaat het begrip ‘inrichting’ onder de Omgevingswet niet meer. Om procedures sneller te laten verlopen, verschuift voor een aantal activiteiten de vergunningplicht. Deze twee aspecten zijn in dit artikel nader toegelicht.

Onder de huidige regelgeving zijn milieuregels van toepassing voor een situatie waarbij er sprake is van een activiteit met een bedrijfsmatige omvang die voor een langere tijd wordt uitgevoerd én die op een vaste plek wordt uitgevoerd én waarbij de activiteiten een bepaalde ondergrens/capaciteit overschrijden. Dit wordt samengevat onder het begrip ‘inrichting’ van de Wet milieubeheer. Onder de Omgevingswet is geen sprake meer van een inrichting, maar worden de regels bepaald op basis van de milieubelastende activiteiten die op een locatie worden uitgevoerd. Dit kan nog steeds een locatie zijn waar een bedrijf is gevestigd, waar activiteiten worden uitgevoerd ten aanzien van bouw- of afvalstoffen of het onderhouden en repareren van materieel.

Hier komt bij dat de regels ook van toepassing kunnen zijn op een locatie waar - eventueel tijdelijk - activiteiten worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan de (tijdelijke) opslag van vervuilde grond of afvalstoffen, het lozen van water vanuit een bronbemaling of sanering. De locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd, is dan minder van belang.

Voor een agrarisch loonwerkbedrijf is bepaald dat sprake is van een milieubelastende activiteit wanneer stoffen worden opgeslagen en voertuigen worden onderhouden, gerepareerd en schoongemaakt op een andere locatie dan waar het loonwerk plaatsvindt. Dit hoeft dus niet beperkt te blijven tot de eigen bedrijfslocatie, maar daar waar de activiteit plaatsvindt.

Vergunningplicht
Ook de aanwijzing van de situatie waarbij een vergunningplicht van toepassing is, verandert in een aantal situaties. Wanneer in de huidige situatie sprake is van een vergunningplicht, type C-inrichting, geldt dat voor meerdere activiteiten de algemene eisen niet meer van toepassing zijn. Vanaf 1 januari 2022 geldt de vergunningplicht uitsluitend voor de desbetreffende activiteit, niet meer voor de rest van de werkzaamheden. Om in meer situaties algemene regels te hanteren, is gekozen om voor een aantal activiteiten de vergunningplicht te laten vervallen. In onderstaande tabel zijn een aantal situaties opgenomen waarbij de vergunningplicht specifiek voor de opslag van bepaalde stoffen vervalt of de ondergrens wordt verruimd.

vergunning (539), vergunningplicht, omgevingswet, mest, 2021 (4388)

Naast de aanwijzing van een vergunningplicht vanuit algemene regels kan een gemeente in het
omgevingsplan aanvullende vergunningplichten opnemen voor specifieke situaties. Hierbij kun je denken aan activiteiten die leiden tot aanvullende geluidsuitstraling in de buurt van een stiltegebied of andere gevoelige bestemmingen.

Kleinere wijzigingen
Naast bovenstaande wijzigingen zullen er meer wijzigingen plaatsvinden in de regels die worden voorgeschreven. Zo komt bijvoorbeeld het installatiecertificaat te vervallen voor bovengrondse tanks in een lekbak met uitsluitend bovengrondse leidingen. In de komende periode worden de regels concreter en definitief. In de loop van het jaar zal Cumela de concrete wijzigingen voor de meest voorkomende activiteiten en situaties kenbaar maken.

Serie: Omgevingswet

De overheid streeft ernaar om op 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking te laten treden. In aanloop naar die datum gaan we in elke editie van Grondig in op de ontwikkelingen en de bijzonderheden die deze wet met zich meebrengt en bundelen we die hier.