Reageer op inhoud ketencertificaat KeurMest

28 juni 2019
Op de website www.mestafzetcontrole.nl/consultatie zijn de voorstellen voor de certificering voor de mestketen gepubliceerd. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw stem te laten horen en doe uiterlijk 15 juli 2019 voorstellen om de concepten te verbeteren.
KeurMest

Er wordt voor de leden van CUMELA Nederland op dit moment geen informatiebijeenksomt georganiseerd over dit onderwerp, omdat we in de voorbereiding van de ketencertificering werken met groepen ondernemers. Aan het onwikkelen van de eisen voor de handel en verwerking van mest hebben circa 15 ondernemers uit de sector meegedaan, verdeeld over twee werkgroepen. Uit de overleggen blijkt dat de ondernemers de ketencertificering zien als een kans om zelf aan te tonenen dat we ons 'stinkende best' doen om verantwoord met mest en mineralen om te gaan en dat onafhankelijk te laten borgen. Een kans omdat we merken dat ambtenaren bereid zijn om knellende regelgeving te laten vervallen als de sector de mestketen gecertificeerd heeft. En een kans om bedrijven die zich in het grijze gebied begeven te helpen om aan de goede kant van de regelgevingsstreep te komen en te blijven.

Op een later moment gaan we kijken of de modules voor handel en verwerking wellicht ook in al bestaande certificaten opgenomen kunnen worden. Eerst moet echter de inhoud van de ketencertificering helder en scherp zijn. Zo zou de module voor de varkenshouderij bijvoorbeeld in KKS Holland Varken opgehangen kunnen worden, kunnen de voorschriften voor de akkerbouw wellicht in bestaande certificaten voor de akkerbouw opgenomen worden en kan de module voor mestvervoer misschien in VKL opgenomen worden. Maar hierover komt pas op een later moment duidelijkheid.

De ondernemers in de werkgroepen hebben steeds gepleit voor een zodanige uitvoering dat de kosten laag kunnen blijven. Dit betekent dat zo veel mogelijk gewerkt zal gaan worden met digitale gegevens, zodat de verschillende controlepunten al vooraf (geautomatiseerd) beoordeeld kunnen worden en geen eindeloze zoektochten in de administratie van het bedrijf nodig zijn.

De vraag wordt regelmatig gesteld of deze certificering überhaupt wel nodig is? Ja, in onze ogen wel! Na de artikelen in de NRC in november 2017, zijn vijf organisaties door minister Schouten op het matje geroepen. Daar hebben ze nog één kans gekregen om de olievlek van mestfraude en overtredingen te keren. In het plan 'Samen werken in een eerlijke keten' hebben LTO, POV, CUMELA, TLN en Rabobank toen onder andere deze certificering opgeschreven. Daar hebben we met z'n allen onze handtekening onder gezet. De minister heeft het plan geaccepteerd en ziet zeer scherp toe op de uitvoering daarvan. De bestuurders van de vijf organisaties moeten ieder kwartaal bij het ministerie op het matje komen om te laten zien hoe men vordert. Ook inhoudelijk volgen ambtenaren van het ministerie de ontwikkelingen nauwgezet. Daarmee is er dus ook politiek draagvlak voor het feit dat de sector nu haar eigen verantwoordelijkheid neemt en deze certificering voorbereid.

We roepen iedereen daarom op om de documenten op www.mestafzetcontrole.nl/consultatie te bekijken, die voor handel en verwerking ook goed te bestuderen en opmerkingen en voorstellen voor verbetering te sturen naar info@mestafzetcontrole.nl.

Auteur: Hans Verkerk