Nieuwe wet WIBON treedt 1 juli 2018 in werking

14 juni 2018
Op 1 juli aanstaande treedt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) in werking. Daarin zijn enige aanpassingen opgenomen om graafschade (verder) terug te dringen. Dit zijn de belangrijkste.

1. De informatie-uitwisseling moet digitaal en op vectorformaat (met alle mogelijkheden tot uitwisseling met andere programmatuur) plaatsvinden. Netbeheerders kunnen per 1 januari 2019 liggingsgegevens opslaan bij het Kadaster.
2. Netbeheerders zijn verplicht de gegevens van huisaansluitingen en -aansluitleidingen te verstrekken: per 1 juli 2018 geldt dat voor de liggingsgegevens die al in vectorformaat digitaal voorhanden zijn, uiterlijk 1 januari 2020 voor de netten met gevaarlijke inhoud en uiterlijk 1 januari 2028 voor de netten voor elektriciteit, water en data. Daarnaast geldt de verplichting in geval van nieuwe aanleg, onderhoud en renovatie.
3. De netbeheerder moet actiever optreden en sneller registreren bij de aanleg en overdracht van netten, revisies en door grondroerders gemelde afwijkende liggingen.
4. De procedure ten aanzien van voorzorgsmaatregelen is verduidelijkt en aangescherpt. De netbeheerder maakt de voorzorgsmaatregelen kenbaar en de grondroerder neemt het initiatief om gezamenlijk afspraken te maken. Dat contact dient plaats te vinden uiterlijk drie werkdagen voor de start van het graven en de netbeheerder moet binnen drie werkdagen maatregelen treffen.
5. De netbeheerder moet altijd nadere informatie verschaffen als de grondroerder dat vraagt en dat dient onverwijld, doch uiterlijk binnen drie werkdagen te gebeuren.

De aangepaste wet geeft u meer mogelijkheden om netbeheerders aan te spreken en te betrekken in de voorbereiding en uitvoering van (graaf)werkzaamheden. Ook in geval van schade heeft u meer houvast. Zo zal een netbeheerder de schade voor eigen rekening moeten nemen als hij niet voldoet aan de aangescherpte registratieverplichtingen en zijn tekeningen daardoor niet deugen. Als een netbeheerder niet tijdig de aansluitleidingen in zijn tekeningen verwerkt, zal een schade ook worden afgehouden. Lastig hierbij is dat er een lange overgangsfase is en dat vaak alleen de netbeheerder in die tijd weet welke informatie hij zou moeten verschaffen. De genoemde aangescherpte termijnen zullen zeker helpen om schade te voorkomen, maar als een schade optreedt, ligt dat anders. Als de netbeheerder niet tijdig de afgesproken voorzorgsmaatregelen uitvoert of nadere informatie verstrekt, kunt u Agentschap Telecom erbij halen, maar de gevolgen van ‘domweg’ doorwerken komen wel voor eigen rekening.

De schadebehandelaars van CUMELA Verzekeringen zullen bovengenoemde mogelijkheden volop gebruiken om schades neer te leggen bij netbeheerders. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact met deze schadebehandelaars opnemen.

Auteur: Herman Arissen, Stafmedewerker Verzekeringstechniek