Internetconsultatie WION

14 juli 2016
Het ministerie van Economische Zaken opende vrijdag 8 juli jl. de internetconsultatie voor het wijzigen van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). U kunt tot woensdag 31 augustus meedenken over de wijzigingen.

Machinale graafwerkzaamheden kunnen kabels en leidingen beschadigen. De overheid wil dit zo veel mogelijk voorkomen, omdat deze schade veel geld kost. Particulieren en bedrijven die machinale graafwerkzaamheden uitvoeren, moeten dit zorgvuldig doen. De WION regelt dit. Bekijk de details op de website van de Overheid.

Doel van de regeling
Het doel van de WION is het beperken van schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden. Hierbij moeten graafwerkzaamheden gemeld worden waarna de melder gegevens krijgt over de op de graaflocatie liggende kabels en leidingen. De wijziging strekt onder meer ertoe huisaansluitingen weer onder de werking van de wet te brengen en de procedure voor het treffen van voorzorgsmaatregelen te herzien.

Opmerking over samenloop met een ander wetsvoorstel:
In verband met de implementatie van de richtlijn breedband is thans een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de inhoudelijke bepalingen in de WION worden overgeheveld naar dat conceptwetsvoorstel (conceptwetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)) en waarbij de WION wordt ingetrokken. In het kader van de samenloop van dat conceptwetsvoorstel met het onderhavige conceptwetsvoorstel zal het onderhavige conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de WION worden vormgegeven als een wijziging van de WIBON. Na de consultatie zal het conceptwetsvoorstel daartoe opnieuw worden geredigeerd. Naar aanleiding van de bevindingen uit de consultatie zal tevens worden bezien of nog andere aanpassingen nodig zijn.

Reactie CUMELA Nederland
Vanuit CUMELA Nederland bereiden wij een reactie voor. Graag horen wij van onze leden wat zij vinden van de wijzigingen en wat zij missen als wijzigingen. U kunt uw reactie sturen naar Jan van der Leij. Waar wij in het bijzonder op zullen letten is of ten aanzien van de rol en de taakinvulling van netbeheerders meer is geregeld dan voorheen.

Huisaansluitingen
Met betrekking tot huisaansluitingen en de digitale aanlevering heeft een aanscherping plaatsgevonden. Een eerste lezing doet echter vermoeden dat in de overgangsperiode geen sprake is van de door ons gewenste verplichte levering, zo nodig in PDF. Tot slot zal gekeken worden of WION en de nieuwe CROW-richtlijn Zorgvuldig Grondroeren, die nu ook ter visie ligt, in een lijn liggen. Ga voor meer informatie naar de website van het CROW.

Auteur: Jan van der Leij