Illegale grondtoepassingen Brabant Noord

15 augustus 2016
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) kreeg eind 2015 steeds meer signalen dat in de regio Brabant Noord op grote schaal illegaal grond wordt toegepast. Eind 2015 is gestart met een aantal ketenonderzoeken om zicht te krijgen op de omvang hiervan. Dit heeft ertoe geleid dat 51 illegale toepassingen zijn opgespoord en dat bij zeven bedrijven ernstige overtredingen zijn geconstateerd op het illegaal samenvoegen van partijen grond.

De ketenonderzoeken zijn verdeeld in twee categorieën:
1 Illegale grondtoepassingen buiten inrichtingen
2 Illegale activiteiten met grond binnen inrichtingen

1. Illegale grondtoepassingen buiten inrichtingen
De ODBN heeft in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)met de deelnemers afgesproken niet alleen aandacht te besteden aan de toepassingen die netjes zijn gemeld. Wij gaan ook op zoek naar toepassingen die niet zijn gemeld. Het illegaal toepassen van grond kan leiden tot enorme milieuschade als de kwaliteit van de toe te passen grond onvoldoende is. In het eerste half jaar van 2016 zijn doormiddel van de vrijeveld controles 51 illegale toepassingen opgespoord. De ODBN bekijkt hoe ze deze illegaliteit slim kan aanpakken.

2. Illegale activiteiten met grond binnen inrichtingen
Om een beter inzicht te krijgen in de illegale handelingen binnen inrichtingen die met grond en bouwstoffen werken, wordt er tijdens de reguliere Wabo-controles extra aandacht besteed aan Bbk-gerelateerde zaken. In de afgelopen zes maanden zijn acht grondbanken bezocht. Bij zeven bedrijven zijn er grote overtredingen geconstateerd op het illegaal samenvoegen van partijen grond, ook wel omkatten genoemd. Door deze nauwe samenwerking met onze ketenpartners heeft Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) bij drie bedrijven handhavend opgetreden. Het Regionaal Milieu Team van de politie (RMT) trad bij drie bedrijven strafrechtelijk op naar aanleiding van onze bevindingen. Uit de evaluatie gaat blijken hoe de tweede helft van dit jaar, wat betreft ketenaanpak, nadere invulling krijgt.

Auteur: Vincent Tijms
Bron: Omgevingsdienst Brabant Noord