Leidraad beheersing eikenprocessierups herzien

9 oktober 2019
Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal partijen, waaronder Cumela Nederland, gevraagd zich te organiseren om de eikenprocessierups (EPR) te helpen beheersen. Daartoe is een Kennisplatform ingericht die in beeld gaat brengen welke acties nodig zijn in het kader van preventie, uitvoering, opschaling en (na)zorg. In bijgaande vragenlijst kun je aangeven op welke onderdelen volgens jou de aanpak van het EPR-probleem extra aandacht behoeft.
500 bezoekers landelijke dag eikenprocessierups

Korte vragenlijst
Om beter in beeld te krijgen welke partijen actief zijn, welke rol zij vervullen en welke kennis en instrumenten beschikbaar en/of nodig zijn vragen we jouw hulp. Je hoeft daar alleen maar een paar korte vragen voor te beantwoorden. Tot en met 27 oktober kunt u hier uw suggesties of op- en aanmerkingen kwijt. Deze informatie is onder meer nodig voor een update van de leidraad. 

Update leidraad beheersing eikenprocessierups
Dit najaar is Cumela Nederland samen met VHG namens jou actief betrokken bij nadere aanscherping van deze leidraad. Ook enkele cumelaondernemers gaan hier actief een bijdrage aan leveren. Tijdens de landelijke bijeenkomst van 25 september werd al een voorlopige herziening van de leidraad beheersing eikenprocessierups gepresenteerd, bijgevoegd in de bijlage. Let op: dit is een voorlopige versie. De update kwam tot stand via het kennisplatform.   

Landelijke bijeenkomst
Op de landelijke bijeenkomst kwamen 500 professionals af. Aan de aanwezige gemeenten en groenbeheerders werden de tot nu toe bekende ervaringen gepresenteerd op het gebied van de te nemen maatregelen en de planning voor het beheersen van de eikenprocessierups. De effectiviteit van verschillende preventiemethoden, monitoring, de afvalverwerking en de gevaren voor de volksgezondheid kwamen ter sprake.
 
Kennisplatform
Het hoofddoel van het kennisplatform is het bieden van ondersteuning ten aanzien van de preventie en bestrijding. Via het kennisplatform wordt de hiermee samenhangende informatievoorziening naar overheid, bedrijfsleven en burgers gecoördineerd. Eén van de belangrijke taken van het platform voor de cumelasector is het inventariseren aan welke aanvullende kennis behoefte is waarvoor eventueel nader onderzoek nodig is. Secretariële ondersteuning en coördinatie wordt uitgevoerd door het RIVM. Meer informatie over het kennisplatform en antwoord op veel gestelde vragen over de EPR vindt u op: https://processierups.nl

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Nico Willemsen
Bron: CUMELA Nederland