Ervaart u regeldruk?

12 mei 2017
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u uit om melding te maken van onnodige, onbegrijpelijke of onzinnige wetgeving.
Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen? Dan horen wij dat graag. Het gaat om de volgende wetten:
* wet op de cao
* wet op algemeen verbindend verklaring
* wet werk en zekerheid
* wet aanpak schijnconstructies
* waadi
* wet arbeid vreemdelingen
* wet op het Minimum Loon
* Pensioenwet
* wet arbeid en zorg
* Participatiewet
* Ziektewet
* arbowet
* arbeidstijdenwet
* WIA
* wet Verbetering Poortwachter
* Wajong
 
U mag uw reacties sturen aan: jtuinenga@cumela.nl
Auteur: Jacqueline Tuinenga