Droogtesituatie noopt minister Schouten tot nemen maatregelen

8 augustus 2018
Mede naar aanleiding van de oproep van CUMELA Nederland van vorige week om op korte termijn duidelijkheid te geven, heeft minister Carola Schouten van LNV in een kamerbrief aangegeven welke maatregelen zij wil treffen ten aanzien van de gevolgen van de uitzonderlijke droogte voor land- en tuinbouw en natuurbeheer.

Wat is nu al duidelijk:
* De minister wil het aanwenden van dierlijke mest op bouwland toestaan tot en met 15 september 2018. Deze periode geldt ook voor de inzaai van een vanggewas op bouwland.
* De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is gevraagd of deze verlenging volstaat en welke voorwaarden daarbij eventueel noodzakelijk zijn.
* Een formeel besluit tot vrijstelling met voorwaarden volgt zo spoedig mogelijk.

Wat is nog niet duidelijk:
Over een aantal maatregelen heeft de minister advies gevraagd aan het CDM en ook is er contact met de Europese Commissie:
* Verlenging van de uitrijperioden voor drijfmest en vaste mest voor grasland vanaf 1 september.
* Herinzaai van grasland (op zand- of lössgrond) tot en met 15 september met gebruik van dierlijke mest.
* Eventuele extra mestgift tot en met 15 september voor een vanggewas na maïs.
* Uitzondering van de verplichting om direct na de maïsoogst een vanggewas in te zaaien.
* Verschuiven van de datum om grasland te scheuren op gras- en lössgrond.

Een eventuele vrijstellingsregeling wordt ook voorgelegd aan de Technische Commissie Bodem.

Overige maatregelen
Naast deze maatregelen vermeldt de brief van de minister ook nog een aantal andere acties, zoals het aanvragen van een verklaring bij RVO om een overbruggingskrediet bij banken te verkrijgen, de mogelijkheid van de Brede Weersverzekering en maatregelen voor het natuurbeheer. Wellicht ook voor u interessant. Lees daarom de volledige Kamerbrief, die u aantreft als bijlage bij dit bericht.  

Kortom
Het ministerie is druk bezig met het treffen van maatregelen die de agrosector kunnen helpen, maar er is in dit stadium nog veel niet duidelijk. De voornemens zijn goed, maar de uiteindelijke duidelijkheid gaat over drie schijven: CDM, Technische commissie Bodem en de Europese Commissie. De minister verwacht echter in de tweede helft van augustus meer duidelijkheid te geven.

CUMELA Nederland blijft aandringen op snelle en juiste besluitvorming
CUMELA heeft de minister vorige week gevraagd de uitrijperioden voor dierlijke mest op alle grondsoorten te verlengen met één maand tot 1 oktober 2018. De nu door de minister voorgestelde maatregelen komen hieraan nog maar beperkt tegemoet. Wij blijven bij het ministerie aandringen op meer duidelijkheid over o.a. maatregelen voor grasland. Wij houden u op de hoogte!

Auteur: Janneke Wijnia-Lemstra, Algemeen directeur CUMELA Nederland