Kleine ondernemer krijgt hulp bij langdurig ziek personeel

24 december 2018
Er komt een alternatief voor loondoorbetaling wanneer personeel langdurig ziek is. Daarmee heeft minister Wouter Koolmees, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, goed naar de markt geluisterd, stelt CUMELA Verzekeringen.

Onzekerheid over de gevolgen van een langdurig, zieke medewerker resulteren er vaak in dat kleine bedrijven geen vaste contracten aanbieden. Minister Koolmees heeft namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars een alternatief plan gepresenteerd, voor de voorstellen zoals deze in het regeerakkoord waren opgenomen. Daarin staan maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. 

Flinke stap vooruit
De gemaakte afspraken zijn het resultaat van een jarenlange lobby en zijn een flinke stap vooruit voor kleine bedrijven. Eén van de oorzaken van de schuwheid van werkgevers voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is, de voor Europa unieke wettelijke bepaling, dat in Nederland werkgevers 104 weken het loon moeten doorbetalen bij ziekte. In het regeerakkoord presenteerde het kabinet voorstellen die niet goed vielen bij werkgevers. Het kabinet gaf ruimte aan sociale partners om met alternatieve voorstellen te komen.

Binnen VNO-NCW zijn hierover flink wat discussies gevoerd, waar CUMELA Nederland ook bij betrokken was. Het is een pakket geworden van wettelijke wijzigingen, een tegemoetkoming en de lancering van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Wettelijke wijzigingen
In de afspraken staat dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets (re-integratieverslag). Dit betekent dat als de werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, hij of zij geen loonsanctie op medische gronden meer kan krijgen van het UWV. De werknemer moet voortaan op vaste momenten zelf zijn visie op het re-integratietraject geven.

Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie via het zogenaamde 'tweede spoor' (buiten het eigen bedrijf). Ook omdat zij op het advies van de bedrijfsarts kunnen vertrouwen en de minister vanaf 2019 ruimte biedt voor experimenten die kunnen leiden tot meer re-integratie bij een andere werkgever. Als voorbeeld hiervoor is genoemd het eerder kunnen inzetten van de no risk polis.

Ook voor het UWV gaan er zaken veranderen, want die moet transparanter gaan handelen. Zo gaat Koolmees in gesprek met het UWV om ervoor te zorgen dat die beter gaat communiceren met werkgevers over loondoorbetaling .

Al de voorgestelde wijzigingen moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer.

Tegemoetkoming 
Alle ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor is jaarlijks 450 miljoen euro beschikbaar. Dit komt neer op ruim 1.000 euro per bedrijf per jaar. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om onderscheid te maken in omvang van de werkgever (waarschijnlijk 2024) krijgen alleen bedrijven tot 25 werknemers compensatie. Dit komt dan in de vorm van een lagere (Aof)-premie.

MKB-verzuim-ontzorgverzekering
Vanaf 1 januari 2020 krijgen ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde MKB ontzorgverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet het financiële risico voor werkgevers opvangen en geeft professionals de regie bij re-integratie. De polis is poortwachterproof.  Dit betekent dat als de werkgever de adviezen van de professional opvolgt hij niet meer geconfronteerd kan worden met een loonsanctie. De verzekeraar neemt dat risico over. "Door deze professionalisering wordt de kwaliteit van de re-integratie verbeterd. Dit is goed voor zowel werknemer als werkgever", stelt Jacqueline Tuinenga, van CUMELA Nederland. 

"De polis gaat door verschillende verzekeraars worden aangeboden, zodat er marktwerking is. De polissen moeten aan een minimum standaard voldoen, transparant zijn en met elkaar te vergelijken. Er komt ook een loket waar werkgevers met klachten over de polis terecht kunnen", zegt Tuinenga.

De eerste reactie van CUMELA Verzekeringen is positief. "Ik denk dat hiermee goed naar de markt geluisterd is", zegt Ralph de Hart, directeur bij CUMELA Verzekeringen. "Zo op het eerste gezicht lijkt deze ontwikkeling positief en beter dan wanneer het tweede jaar van ziekte weer bij het UWV ondergebracht wordt." Toch is er nog wel een vraag die beantwoord moet worden om meer over de plannen te zeggen. "Ik ben benieuwd naar de uitwerking van het premiemodel. De premiestructuur mag maar beperkt afhankelijk zijn van het eigen verzuim."    

Eigen keus
Ondernemers hebben de keuze om wel of niet deze verzekering af te nemen. "Het blijft mogelijk om de huidige verzekering te handhaven, of geen verzekering te nemen. Wat interessant is voor een werkgever zal duidelijk worden als de polisvoorwaarden bekend worden en de premie die daarbij hoort. Als een werkgever geen verzekering neemt profiteert hij toch van de wettelijke wijzigingen en de tegemoetkoming. Voor werkgevers is het belangrijk om de ontwikkelingen te volgen en te zien hoe en of hun huidige verzuimverzekering hierop gaat reageren", zegt Tuinenga als laatste over de gemaakte afspraken. 

Meer informatie:

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijlages Ook kunt u met uw vragen terecht bij de Ondernemerslijn, 033- 247 49 99.

Auteur: Herma van den Pol