Subsidieregeling Agrarisch Waterbeheer voor Gelderse loonwerkers in aantocht

19 juli 2018
Gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland heeft vorige week besloten per 1 oktober dit najaar een subsidieregeling open te stellen. Deze is speciaal gericht op loonwerkers met investeringsplannen die bodem- en waterkwaliteit ten goede komen. Naast de regeling voor loonwerkers wordt er eind augustus ook een reguliere investeringsregeling (vanuit POP-gelden) geopend voor agrariërs.

Erkenning van rol van loonwerkers in Gelderland
Maarten Dekkers (voorzitter van CUMELA-afdeling Gelderland) stelt vast dat de openstelling van deze subsidieregeling door Provincie Gelderland een erkenning is voor de rol, die loonwerkers spelen binnen het agrarisch water- en bodembeheer. “Wij stellen het zeer op prijs dat de Provincie Gelderland een aparte investeringsregeling openstelt voor (agrarische) loonwerkers. Er wordt daarmee ook rekening gehouden met agrariërs die bewust kiezen voor het geheel of gedeeltelijk inschakelen van hun loonwerker voor de bewerking van hun grond en gewassen. Ook krijgen kleine agrarische familiebedrijven hiermee via hun loonwerker (vaak een familiebedrijf waarmee boeren vaak al generaties lang samenwerken) toegang  tot moderne technieken die gunstig zijn voor bodem en water. Het is een stimulans om investeringen te plegen die gericht zijn op schoner water en het verbeteren van de  bodem. “

‘Stimulans voor andere provincies en waterschappen’
“We zien deze openstelling ook als een stimulans voor andere provincies en waterschappen om op eenzelfde wijze een regeling in te richten gericht op loonwerkers”, aldus Janneke Wijnia-Lemstra, algemeen directeur van CUMELA Nederland. “De komende jaren staan we voor de grote uitdaging om te voldoen aan de doelen in de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Dit alles tegen de achtergrond van de nog grotere opgave om de landbouw en het landelijk gebied aan te passen aan de klimaatopgaven. Naast investeringsbeleid gericht op agrariërs (o.a. aanpassing waterhuishouding, kavelinrichting) zijn ook stimulansen voor agrarische loonwerkers essentieel. Iedere uitgegeven euro aan publiek geld wordt hiermee bovendien op meer hectaren ingezet en dit komt meer agrariërs ten goede.”

Samenwerken aan waterkwaliteit via de bodem
Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werkt het agrarisch bedrijfsleven samen met ministeries en waterschappen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De laatste jaren ligt de focus steeds meer op het verbeteren van waterkwaliteit door de nadruk te leggen op het verbeteren van de bodem (structuur, waterhuishouding, vruchtbaarheid en bodemleven). CUMELA Nederland adviseert haar leden om deel te nemen aan regionale waterkwaliteitsprojecten. Zo nemen loonwerkers samen met agrariërs deel in tal van trajecten zoals bijvoorbeeld Vruchtbare Kringloop AchterhoekActieplan Bodem Flevoland en Schoon Water voor Brabant.

Gelderse regelingen in het kort
In onderstaand overzicht treft u in het kort informatie aan over de subsidieregelingen.

Klik hier voor de complete regelingen en lijsten met investeringen.

 

Subsidieregeling DAW Loonwerkers Gelderland

POP-3 regeling Fysieke investeringen

Openstelling

1 oktober 2018 – 31 maart 2019

20 augustus 2018– 17 september 2018

Doelgroep

Loonwerkers

Actieve agrariërs

Subsidiepercentage

40%

40%

Beschikbaar subsidiebedrag

1.000.000 euro (provincie)

1.200.000 euro (3 waterschappen)

Minimum subsidiebedrag

3.000 euro

4.000 euro

Maximum subsidiebedrag

20.000 euro per aanvraag 

(per bedrijf per kalenderjaar)

20.000 euro per aanvraag  (per bedrijf per kalenderjaar)

Vorm

Op volgorde van binnenkomst:  ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Tender: technieken met hoogste puntenscore conform lijst worden gehonoreerd, bij overtekening loting

Beslisperiode

Ongeveer 13 weken

Ongeveer 5 maanden

Bij beide regelingen mag er nog geen sprake zijn van een koopovereenkomst, d.w.z. een getekende offerte.
 

Auteur: Maurice Steinbusch