Enquête gebruik en verwachtingen precisielandbouw

27 maart 2017
Een aantal weken geleden hebben we een oproep gedaan om uw medewerking te verlenen aan een korte enquête over het huidige gebruik van precisietechnologie. Tot nu toe hebben enkele tientallen cumelabedrijven gereageerd. Heeft u nog niet gereageerd? U kunt nog deelnemen. Als u de enquête invult maakt u kans op een iPad.
Belang voor de cumelasector
We verzoeken onze leden hun medewerking te verlenen aan deze enquête. Met behulp van de uitkomsten kunnen wij als uw belangenvereniging de rol de belangrijke rol benadrukken die cumelabedrijven vervullen. Het zijn juist deze bedrijven die door het aanbieden van deze precisietechnieken deze breed uitrollen en ook kleinere bedrijven toegang bieden tot deze technieken.

Achtergrond enquête
De enquête is opgesteld in opdracht van de Topsectoren door de WUR en LTO. Alle cumela-ondernemers worden daarom gevraagd om deel te nemen. Als u de enquête invult maakt u kans op een iPad. Drie jaar geleden is een soortgelijke enquête onder leden van ZLTO uitgevoerd. Hieruit bleek dat 65% van de akkerbouwers bijvoorbeeld al met GPS werken. CUMELA Nederland is gevraagd deze enquête ook onder haar leden uit te zetten. De resultaten komen ook voor de loonwerksector beschikbaar.

De enquête vindt u via deze link.

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: Wageningen University & research en ZLTO