Positie loonwerk flink verbeterd in nieuwe certificatieschema PlanetProof

9 juli 2018
De sectie Agrarisch loonwerk van CUMELA Nederland is content dat voorwaarden m.b.t. agrarisch loonwerk flink verbeterd zijn in het uiteindelijke vastgestelde certificatieschema PlanetProof. De sectie heeft tijdens de hoorzitting en via schriftelijke inbreng voorgesteld voorwaarden in het concept-schema te wijzigen. Deze wijzigingen zijn grotendeels overgenomen. De huidige maatregelen in het huidige schema doen meer recht aan een uitvoerbare loonwerkerspraktijk.

Geen extra administratieve last
Zo stond in het concept nog de verplichting dat loonwerkers PlanetProof-telers binnen 72 uur na een bespuiting dienden te informeren over de uitgevoerde bespuiting. In de huidige versie is opgenomen dat de teler ervoor zorgt dat op het moment van de audit alle gegevens van de verrichte werkzaamheden op het bedrijf beschikbaar zijn. Dit biedt loonbedrijven de mogelijkheid via de gebruikelijke informatieverstrekking (vaak via de factuur) teler te informeren. Dit betekent dus geen extra administratieve last.

Hygiëne niet alleen voor loonwerkers
Was in een eerder concept het reinigen van machines alleen verplicht bij inhuur van een loonwerker, in de huidige versie is het nemen van hygiënemaatregelen een zaak voor iedereen in de keten. Dit geldt dus ook als er sprake is van eigen mechanisatie of samenwerkende telers. Risico’s liggen namelijk in de gehele keten en niet specifiek voor loonwerkers.

Schoonspuiten niet verplicht
Bij uitruil van machines en werktuigen en bij uitbesteding van werk is nu opgenomen dat zorggedragen wordt voor het gebruik van schoongemaakte machines (‘leeggedraaid’ en bezemschoon) om insleep van voornamelijk grondgebonden ziekten te voorkomen. In een eerdere versie was er nog sprake van standaard schoonspuiten. Dit is echter niet praktisch uitvoerbaar en iet betaalbaar.

Meer certificaten geaccepteerd
Ook had de sectie ingebracht dat niet alleen het bezit van een certificaat VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) voorgeschreven kan worden. In de huidige versie is opgenomen de loonwerker die wordt ingehuurd door een PlanetProof-teler beschikt over een VKL-certificaat, GlobalGap-certiicaat of gelijkwaardig certificaat.

Invullen erfemissiescan
Ongewijzigd is de maatregel in het schema wat betreft erfemissies. Indien handelingen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen volledig of gedeeltelijk worden uitbesteed aan een (gemechaniseerd) loonbedrijf, dan voert het loonbedrijf zelf eens per drie jaar een zogeheten Erfmissiescan (www.erfemissiescan.nl). Ieder jaar wordt tenminste één actiepunt uitgevoerd om erfemissie te voorkomen. Dit is alleen relevant zolang er nog actiepunten uit de scan kunnen worden uitgevoerd. Het loonbedrijf overhandigt schriftelijk bewijs aan de keurmerkhouder van het invullen van de Erfemissiescan, het opstellen van de lijst met actiepunten en het uitvoeren daarvan.

Achtergrond PlanetProof
Een belangrijk deel van de supermarktketens in Nederland gaat per 2019 het nieuwe milieucertificatieschema PlanetProof eisen op het gebied van (verse) aardappelen, groente en fruit. Dit certificaat is gericht op de teler. Schemabeheerder is Stichting Milieukeur. Verwachting is dat een groot gedeelte van de binnenlandse afzet (20%) onder dit schema gaat vallen. In het schema zijn ook voorwaarden opgenomen indien de teler een loonwerker inschakelt.

Auteur: Maurice Steinbusch