Waterschapsverkiezingen kans voor cumelasector

6 maart 2019
Op 20 maart vinden, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de verkiezingen voor de waterschappen plaats. In totaal zijn er ongeveer 70 bestuursstoelen te vergeven aan ondernemers uit het MKB. Ook cumela-ondernemers stelden zich verkiesbaar en grijpen de kans om inspraak te krijgen in dit voor de sector belangrijke overheidsorgaan.

In totaal zijn er over de 21 waterschappen 650 bestuursstoelen te vergeven. Daarvan gaat twee derde naar burgers, worden ongeveer 80 stoelen in bezit genomen door boeren, zijn er een kleine 30 bestemd voor natuurbeheerders en ten slotte ongeveer 70 bestemd voor het MKB. Onder die laatste groep vallen doorgaans de cumela-ondernemers. Ongeveer 20 procent van de inkomsten van het waterschap komt dan ook bij ondernemers vandaan. Tegelijkertijd zijn het belangrijke opdrachtgevers voor de cumelabedrijven. 

Verder in gesprek gaan
"140.000 kilometer aan watergangen wordt door onze leden onderhouden", zegt Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij CUMELA Nederland. Hij benadrukt daarmee het belang van de waterschappen als opdrachtgever van de sector. Ook als het gaat over waterberging en behoud van de waterkwaliteit komen de partijen elkaar tegen. "We hebben samen met een maatschappelijke uitdaging te maken", zegt Willemsen. Reden voor Willemsen om te benadrukken dat de sector en het waterschap meer met elkaar in gesprek moet over de maatschappelijke opgave."

Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker agrarisch loonwerk vult aan. "Een andere uitdaging is de vraag hoe het watersysteem aangepast moet worden om goed op te veel of te weinig water te kunnen reageren." Ook dat is een belangrijk onderwerp, want het waterpeil bepaalt mede of er wel of niet op land gereden kan worden. Wat weer invloed heeft op de werkzaamheden van de cumelasector. 

De kloof dichten
Een handicap hierin is dat de waterschappen en de cumelabedrijven elkaar nog onvoldoende kennen. Iets wat ook naar voren kwam in het interview van Grondig met Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen. Mede via de marktconsultaties wordt nu getracht de kloof tussen de bedrijven en waterschappen te dichten. 

Via de waterschapsverkiezingen krijgen ondernemers de kans om zelf mee te gaan praten in het bestuursorgaan, wat voor de sector zo belangrijk is. Ondernemers die zich bijvoorbeeld al verkiesbaar gesteld hebben zijn: Cindy Schilder- Harte (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op plaats zes voor Natuurlijk BBW, Jaco Gerritsen (waterschap Rijn en IJssel) op plaats zes voor de VVD, Jacco Fluks (waterschap Hunze en Aa's) op plaats drie voor de VVD en Astrid Verweij (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) op de tweede plaats voor het CDA.

Kan er op u gestemd worden?
In aanloop naar de verkiezingen blijven we aandacht besteden aan dit onderwerp. Bent u een van de ondernemers waarop gestemd kan worden of weet u een ondernemer waarop gestemd kan worden laat het ons dan weten. Dat kan via: grondig@cumela.nl.

 

Auteur: Herma van den Pol