Kosten verder gestegen

28 november 2018
Ook in 2018 hebben cumelabedrijven te maken met kosten die blijven stijgen. De Bedrijfskundig adviseurs van CUMELA Advies, André de Swart en Dieuwer Heins geven een toelichting: “In 2016 en 2017 zagen we al dat de kosten voor cumelabedrijven opliepen. In 2018 zien we dat de brandstof-, arbeids- en machinekosten verder toenemen.
Stijging bruto lonen
Heins stipt de stijgende loonkosten aan: “In 2018 zijn de bruto lonen voor de cao LEO met 3,25 procent gestegen. Het ging op verhogingen per 1 januari met 1,5 procent en per 1 juli met 1,75 procent. Op 1 januari 2019 zullen de lonen nog eens met 1 procent omhoog gaan. De looptijd van de cao is 30 juni 2019. Wat er daarna met de lonen gebeurt, is nog niet bekend”. Heins noemt ook de verhoging van de lonen in andere cao’s: “In de cao Bouw en Infra zijn de lonen per 1 januari 2018 met 0,75 procent omhoog gegaan en is er in de nieuwe cao (looptijd 1 april 2018 t/m 31 december 2019) afgesproken dat de lonen in 21 maanden met 5,35 procent omhoog zullen gaan. Een verhoging van gemiddeld nog eens 2,5 procent per jaar. Voor de cao Beroepsgoederen Vervoer is twee maal een verhoging van 2 procent afgesproken. De eerste verhoging heeft 1 januari 2018 plaats gevonden. De andere vindt 1 januari 2019 plaats. 
Ook de Cumelasector heeft, net als veel andere sectoren, te maken met een flinke krapte op de arbeidsmarkt. Er is niet alleen vraag naar goede trekkerchauffeurs en kraanmachinisten. De grotere bedrijven hebben ook vraag naar functies als planner, werkvoorbereider, calculators, uitvoerders, projectleiders en bedrijfsleiders. De adviseurs zijn het er over eens: “De krapte op de arbeidsmarkt heeft een op drijvend effect op de lonen”.
Op 1 januari 2018 stegen ook de werkgeverslasten. De premies van de sociale verzekeringen gingen met iets meer dan 1% omhoog. De premies van de bedrijfstakregelingen bleven ongewijzigd. Wat de ontwikkeling van de werkgeverslasten is per 1 januari 2019 wordt pas medio januari 2019 bekend.
 
Brandstofkosten met 9,7 procent gestegen
De Swart noemt ook de stijgende brandstofkosten: “De brandstof-index van CUMELA Nederland wijst uit dat de dieselprijs in 2018 bijna het gehele jaar boven de dieselprijs van 2017 lag. Per maand varieert dit enigszins, echter gemiddeld ligt in 2018 de brandstofprijs 9,7 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dit komt neer op bijna 10 cent per liter.
Een gemiddeld cumelabedrijf had in 2017 € 230.000 aan brandstofkosten. Het betekent in totaal een kostenstijging van ruim € 22.000. Hierbij is geen rekening gehouden met omzetverdeling door het jaar heen. Ook weten we niet hoe de dieselolieprijs zich in 2019 zal ontwikkelen.”
 
Rentekosten stabiliseren
In tegenstelling tot andere kostencomponenten zien we dat de rentekosten de afgelopen jaren steeds verder zijn gedaald. Heins duidt dit met getallen uit CUMELA Kompas Analyse: “Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde rentekosten in CUMELA Kompas Analyse in 2013 uitkwam op gemiddeld 3,8 procent. Inmiddels zien we dat deze zijn gedaald naar 2,7 procent in 2017. We verwachten dat de rentekosten voor 2018 op eenzelfde niveau zullen uitkomen. Ook Rabobank Nederland geeft dit aan. Kijk je naar de verwachtingen dan voorzien bedrijfseconomen van verschillende financiers een lichte stijging in de tweede helft van 2019. Dit is echter geheel afhankelijk van de wereldwijde financiële ontwikkelingen”.
 
In beeld brengen op bedrijfsniveau
De Swart benadrukt dat het hier gaat om gemiddelde ontwikkelingen van een aantal kostencomponenten. Het is vooral belangrijk dat ondernemers in hun eigen organisatie nagaan hoe de kosten zich ontwikkelen. Ook hebben we het nog niet gehad over andere kostencomponenten zoals huisvesting, afschrijvingen, reparatie & onderhoud, verzekeringen, huur, rente en overige machinekosten en algemene kosten.” De adviseurs vinden het belangrijk dat ondernemers ook de ontwikkeling van die kostencomponenten in beeld hebben.
Heins noemt het landelijk beeld waaruit blijkt dat de kosten in Nederland stijgen: Het CBS berichte onlangs nog dat de consumentenprijzen voor oktober 2018  met gemiddeld 2,1 procent zijn gestegen. “Een aantal machineleveranciers gaf eerder dit jaar aan dat de aanschaf van machines en inkoop van materialen vaak fors duurder zijn geworden. Hierbij moet gedacht worden aan verhogingen van tussen de 1 en 5 procent op jaarbasis. De afzetprijzen industrie van het CBS laten eenzelfde ontwikkeling zien. Deze lagen september 2018 4,7 procent hoger dan het jaar ervoor.”
Onder meer het  indexeringsmodel in de kostprijsberekeningsmodule van CUMELA Nederland is een handig hulpmiddel om de kostenontwikkelingen in beeld te krijgen. Wilt u meer hierover informatie, stuur dan een e-mail aan advies@cumela.nl.
 
Auteur: Marijke Dorresteijn